About us

Atlas Zasobów Otwartej Nauki (AZON)
   
Platforma Atlasu Zasobów Otwartej Nauki (AZON) działa w Politechnice Wrocławskiej pod opieką dwóch centrów: Centrum Wiedzy i Nauki Technicznej (CWiNT) oraz Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego (WCSS). Ta internetowa platforma informacyjna powstała w ramach projektu: Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl., w celu gromadzenia, przetwarzania i udostępniania zasobów nauki w otwartej formie cyfrowej .

Koordynatorem projektu, który zainicjował AZON, była Politechnika Wrocławska, a realizowała go wraz z Partnerami: Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu i Instytutem Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk.

– Udostępnianie jest bardzo ważne z jednego choćby względu: te zasoby, które mają charakter otwarty pozwalają zaprezentować prace, jakie prowadzimy, ale przede wszystkim dalej je rozwijać i szukać partnerów na świecie do realizacji wspólnych badań i projektów – powiedział dr inż. Waldemar Grzebyk, dyrektor CWiNT.

Cele Projektu

W projekcie zostały stworzone modelowe warunki do udostępniania zasobów jednostek naukowych powstających zarówno w procesach badawczych, edukacyjnych jak i popularyzatorskich. Zasoby są zintegrowane i dostosowane tak, aby można je było łatwo przeszukiwać, ponownie ...

Atlas Zasobów Otwartej Nauki (AZON)
   
Platforma Atlasu Zasobów Otwartej Nauki (AZON) działa w Politechnice Wrocławskiej pod opieką dwóch centrów: Centrum Wiedzy i Nauki Technicznej (CWiNT) oraz Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego (WCSS). Ta internetowa platforma informacyjna powstała w ramach projektu: Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl., w celu gromadzenia, przetwarzania i udostępniania zasobów nauki w otwartej formie cyfrowej .

Koordynatorem projektu, który zainicjował AZON, była Politechnika Wrocławska, a realizowała go wraz z Partnerami: Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu i Instytutem Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk.

– Udostępnianie jest bardzo ważne z jednego choćby względu: te zasoby, które mają charakter otwarty pozwalają zaprezentować prace, jakie prowadzimy, ale przede wszystkim dalej je rozwijać i szukać partnerów na świecie do realizacji wspólnych badań i projektów – powiedział dr inż. Waldemar Grzebyk, dyrektor CWiNT.

Cele Projektu

W projekcie zostały stworzone modelowe warunki do udostępniania zasobów jednostek naukowych powstających zarówno w procesach badawczych, edukacyjnych jak i popularyzatorskich. Zasoby są zintegrowane i dostosowane tak, aby można je było łatwo przeszukiwać, ponownie używać i wykorzystywać w nauce, biznesie czy przez innych zainteresowanych.


– Każda uczelnia w Polsce posiada pewne zasoby, które udostępnia na platformach informatycznych. Nie ma jednak spójnego systemu, gdzie można udostępniać zasoby wypracowane w ramach prac naukowo-badawczych czy rozwojowych. Nie ma też zdefiniowanych formatów i sposobów prezentacji otrzymanych wyników – dodał dyrektor CWiNT.

Politechnika Wrocławska udostępnia m.in. dane badawcze, repozytoria kodów źródłowych, danych referencyjnych, danych IoT, naukowe  bazy danych, materiały e-learningowe, nagrania TV Styk PWr i audycje Radia Luz. „Ponadto udostępniamy zasoby Muzeum Politechniki Wrocławskiej, modele 3D, skany, zdjęcia 360 st., materiały konferencyjne, publikacje naukowe, raporty i notatki, zasoby Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej i zasoby bazy dorobku naukowego – powiedział mgr inż. Wojciech Drzewiński, odpowiedzialny za udostępnianie zasobu PWr.

Zdaniem dr hab. Wojciecha Cieślińskiego, koordynatora merytorycznego AWF, współczesne instytucje badawcze i uczelnie wyższe poszerzają swoją przestrzeń organizacyjną. Jedną z możliwości takiego poszerzania jest wirtualizacja tej przestrzeni. Pozwala ona na dostęp on-line do zasobów naukowych, a w konsekwencji do budowy nowych relacji z badaczami z różnych dyscyplin, co umożliwia tworzenie sieci i konsorcjów badawczych realizujących interdyscyplinarne badania naukowe.

Udział AWF w projekcie AZON podyktowany jest chęcią udostępnienia zasobów naukowych w formie cyfrowej. Uczelnia udostępnia ok. tysiąca publikacji zdigitalizowanych w ramach projektu: 800 zdjęć, 460 nagrań wideo (ok. 900 godzin) oraz 30 dokumentów i 1000 nagrań wideo (50 godzin) dostępnych już w formie cyfrowej. Są to książki, czasopisma, monografie, materiały z obozów dydaktyczno-sportowych.

Z kolei Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu udostępnia wyselekcjonowane zasoby uczelni umieszczając na platformie ponad 7320 dokumentów i obiektów, w skład których wchodzą m.in. baza oferty produktowej i technologicznej, kolekcje makroskopowe, kolekcje obrazów, rysunków i szkiców z architektury, kolekcje okazów roślinnych i zwierzęcych, próbki  glebowe, książki i czasopisma, skrypty, monografie, rozprawy, artykuły i materiały konferencyjne.

– Podstawowym celem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, jako partnera projektu, jest zaprezentowanie działalności badawczej naukowców uczelni społecznościom naukowym, krajowym i międzynarodowym i szerokie udostępnienie wyników tej działalności poprzez powszechny dostęp do informacji zawierającej zakres badań prowadzonych na uczelni, profile naukowców prowadzących badania, zakres działań o charakterze edukacyjnym i usług, które uczelnia prowadzi dla społeczeństwa, w tym dla przedsiębiorców – powiedziała Dorota Tedys z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Podobnie Instytut Badań Systemowych PAN z Warszawy udostępnia prace doktorskie z lat 1988-2010, które do tej pory nie były udostępniane on-line. Kolekcję stanowią rozprawy doktorskie, obronione przez Radę Naukową IBS PAN w dziedzinie nauk technicznych z automatyki, robotyki oraz informatyki.

– Ponieważ brakuje swobodnego dostępu do treści rozpraw, umieszczenie ich w AZONie niewątpliwie przyczyni się do zwiększenia ich dostępności dla naukowców, specjalistów i studentów – powiedziała mgr Dagmara Borkowska z IBS PAN.  

Natomiast Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu udostępnił w AZONie zasoby piśmiennicze, które obejmą 1800 publikacji (ok. 300 tys. stron), wydanych w XIX i I poł. XX w.

– Wybrane do zdigitalizowania publikacje stanowią dorobek uczonych i pionierów światowej i europejskiej medycyny, profesorów Uniwersytetu Wrocławskiego – powiedziała Renata Sławińska, koordynator merytoryczny zarządzający digitalizacją i upowszechnieniem z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Dorobek ten odzwierciedla bogatą historię nauczania medycyny we Wrocławiu i jest świadectwem ciągłości nauki wrocławskiej, wielonarodowości i wielokulturowości twórców i ich wpływu na rozwój nauk medycznych, farmaceutycznych, szpitalnictwa, lecznictwa uzdrowiskowego tego regionu.

Oprócz wartości naukowych, poznawczych i historycznych zdigitalizowany zbiór polsko- i niemieckojęzycznych prac posiada dużą wartość edytorską, biograficzną i stanowi cenny materiał w badaniach proweniencyjnych, gdyż wiele z nich zostało wydanych przez znane oficyny wydawnicze i drukarnie, w pięknej szacie graficznej i edytorskiej oraz zaopatrzonych w osobiste znaki własnościowe, autografy, pieczątki, marginalia.

Zdigitalizowana została także baza preparatów histologicznych, która obejmuje 1500 przypadków poddanych preparatyce z wykorzystaniem różnych metod laboratoryjnych, w tym immunohistochemii, immunofluorescencji, fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ, mikroskopii elektronowej oraz mikromacierzy tkankowych.

AZON dla wszystkich, również niewidzących i niesłyszących

AZON został przystosowany również do potrzeb osób niewidzących, niedowidzących i niesłyszących dzięki zastosowaniu m.in. transkrypcji, napisów, dostosowaniu do czytników ekranowych.

– Platforma zbudowana w projekcie została napełniona treściami już wytworzonymi. Trzeba je było dostosować do prezentacji w różnych formach i przystosować do potrzeb osób niepełnosprawnych – powiedział dr Grzebyk.
Ważnym elementem tego projektu było opracowanie zasad formalno-prawnych związanych z udostępnianiem własności intelektualnej.

– Bardzo często mamy wątpliwości,  co udostępniać, na jakich zasadach, na jakich licencjach. W tym projekcie dokonaliśmy takiej analizy, która była i będzie pomocna twórcom – mówił dr Grzebyk. Dodał, że projekt jest bardzo istotny dla Politechniki Wrocławskiej jak i Partnerów. Liczymy, że AZON znajdzie zastosowanie i w innych instytucjach i zaspokoi ich potrzeby.
 
– Zanim zasoby stają się otwarte i dostępne, trzeba wykonać sporo pracy. Przede wszystkim trzeba je sklasyfikować i dobrze zrozumieć ich strukturę. Następnie trzeba dobrać sposób ich opisu i zaprojektować jak będą przetwarzane w systemie. Wreszcie, w zależności od ich przeznaczenia, należy zaplanować sposób dostępu i prezentacji. Wszystko po to, aby dla naukowców udostępnianie danych było proste, a społeczeństwu łatwo było je znaleźć i ich użyć – tłumaczy mgr inż. Agnieszka Kwiecień z WCSS, odpowiedzialna w projekcie za system informacyjny – AZON musi korzystać ze zdobyczy informatyki w zakresie oprogramowania i infrastruktury sprzętowej, w tym budować takie mechanizmy jak słowniki, standardowe interfejsy wymiany danych i wydajne metody wyszukiwania. Te ostatnie są szczególnie ważne przy tak różnorodnych zasobach – od skanów książek po wyniki pomiarów ze specjalistycznych urządzeń – dodaje.

Efekty

1.    Udostępnienie wartościowych zasobów powstających w jednostkach naukowych (badawczych, edukacyjnych, popularyzatorskich);
2.    Zintegrowanie i dostosowanie zasobów do standardów dostępności (łatwe przeszukiwanie i gotowość do ponownego użycia);
3.    Stworzenie warunków do popularyzacji unikatowych wyników badań i ich dalszego szerokiego wykorzystania (w nauce i biznesie oraz przez ogół obywateli);
4.    Ułatwienie dostępu do jednolitych zbiorów wiedzy specjalistycznej dotąd niepublikowanych z różnorodnych dziedzin;
5.    Zbudowanie świadomości społecznej w zakresie potrzeby digitalizacji zasobów nauki i idei Open Data wśród twórców i odbiorców.

– Formuła tego projektu była taka, że zarówno zasoby przez nas udostępniane jak i oferowane narzędzia są udostępniane w sposób otwarty, nieodpłatny. Oczywiście część zasobów będzie musiała być połączona z autoryzacją czy uwierzytelnianiem ze względu na ochronę własności intelektualnej – powiedział dr inż. Mateusz Tykierko z Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Komputerowego (WCSS) Politechniki Wrocławskiej, odpowiedzialnego w projekcie za informatyzację.  

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Zapraszamy do współpracy
kontakt@azon.e-science.pl


More: About us

Project partners

Team

  • kierownik projektu - mgr Marzena Kordys
  • z-ca kierownika projektu - dr inż. Jacek Oko
  • kierownik zadania nr 1 - mgr inż. Agnieszka Kwiecień
  • kierownik zadania nr 2 - dr inż. Mateusz Tykierko
  • kierownik zadania nr 3 - mgr inż. Wojciech Drzewiński
  • kierownik zadania nr 4 - dr inż. Przemysław Tymków
  • kierownik zadania nr 5 - mgr inż. Krzysztof Grzegorczyk
  • kierownik zadania nr 6 - mgr inż. Krzysztof Hebzda
  • kierownik zadania nr 7 - mgr Bartłomiej Solarz-Niesłuchowski
  • kierownik zadania nr 8 - mgr Urszula Małecka