Declaration of Availability

Politechnika Wrocławska, lider projektu „Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Atlasu Zasobów Otwartej Nauki 2.0 www.zasobynauki.pl.

Data publikacji strony internetowej:
Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Politechnika Wrocławska jest w trakcie realizacji projektu „Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0”. W ramach Zadania nr 2: „Przygotowanie i udostępnienie zasobów nauki Politechniki Wrocławskiej” zespół tyflospecjalistów przystosowuje wytypowane wcześniej niedostępne zasoby zarówno tekstowe, jak i multimedialne do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Na internetowej platformie informacyjnej, która powstała w ramach projektu: Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl., są gromadzone, przetwarzane i udostępniane zasoby nauki w otwartej formie cyfrowej dla wszystkich zainteresowanych. Zgodnie z harmonogramem projektu Zadanie nr 2 zostanie zakończone do . Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dokładane są wszelkie starania, aby strona była łatwa w obsłudze dla osób z niepełnosprawnościami. Mimo wszystko mogą wystąpić problemy z dostępnością dokumentów, gdyż niektóre z nich są aktualnie dostosowywane do wymagań standardu WCAG 2.1. Ze względu na różne pochodzenie dużej ilości materiałów udostępnianych w odmiennych formatach z wielu źródeł, część plików nie jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnością. Należą do nich publikacje (głównie z XIX/XX wieku), które były realizowane przez różnych autorów przy zastosowaniu odmiennych języków i technik pisma (odręczne, maszynowe, gotyk), co uniemożliwia wpływ na ich docelową treść oraz kształt zgodną z dostępnością. Na indywidulną prośbę materiały tego typu mogą być przygotowane dla użytkownika o szczególnych potrzebach. Kolekcja Politechniki Wrocławskiej w większości została przystosowana dla osób z niepełnosprawnością. Filmy są zaopatrzone m.in. w transkrypcje, syntezy mowy, lektorów języka migowego czy napisy. Obrazki posiadają tekst alternatywny. Materiały, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej mogą nie spełniać jej standardów. Istnieją katalogi, które z powodu swojej charakterystycznej struktury, nie mogą być w pełni przystosowane. Na bieżąco wykonywane są prace i modyfikacje programistyczne, mające na celu zwiększenie dostępności strony internetowej zgodnie z wymaganiami standardu WCAG 2.1. Podczas korzystania z czytników ekranu użytkownicy mogą natrafić na trudności przy korzystaniu z formularzy w serwisie. Został zachowany kontrast pomiędzy tekstem a tłem. Występują zaburzenia hierarchii nagłówków.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Justyna Chylewska, e-mail: justyna.chylewska@pwr.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 713407810. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dane adresowe

Politechnika Wrocławska
Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej
Plac Grunwaldzki 11 (budynek D-21)
50-370 Wrocław

Teren wokół budynku

Do budynku prowadzą utwardzone ścieżki. Bezpośrednio przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Najbliższe takie stanowisko oddalone jest ok. 100 m od wejścia do budynku.

Wejście do budynku

Budynek podzielony jest na dwie części: ogólnodostępną i pracowniczą. W strefie ogólnodostępnej na kondygnacji 1 i 2 znajduje się strefa otwartej nauki, a na parterze: szatnia – usytuowana po prawej stronie oraz Punkt Kontaktowy ds. Transferu Technologii (pom. 002), Laboratorium Tyfloinformatyczne (pom. 005) i sala audytoryjna (pom. 007) – zlokalizowane po lewej stronie. Do tej części budynku wchodzi się wejściem A (wejście dla studentów) i B (wejście dla pracowników). Do części pracowniczej prowadzą drzwi oznaczone literą C i D. Wszystkie wejścia są z poziomu terenu i usytuowane są w podcieniu budynku. Drzwi otwierane są ręcznie. Nad wejściem umieszczone są głośniki systemu naprowadzającego Totupoint (system dla osób niewidomych i niedowidzących).

Budynek

Wejście na strefę otwartej nauki zabezpieczone jest bramkami. Jedna z bramek przeznaczona jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

W dużym holu zastosowane są ścieżki naprowadzające (dotykowe) oraz głośniki systemu Totupoint. W budynku znajdują się też czytelne tablice informacyjne zawierające piktogramy, opisy w języku polskim, angielskim i alfabecie Brajla.

Na wyższe kondygnacje prowadzą przestronne schody kaskadowe łączące hol wejściowy z czytelniami i salami komputerowymi, zlokalizowanymi na pierwszej i drugiej kondygnacji. Schody usytuowane są po prawej stronie. W ich pobliżu zlokalizowane są dwie windy umożliwiające wejście na wszystkie kondygnacje w budynku.

Toalety dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na każdej kondygnacji. Na parterze pomieszczenie sanitarne usytuowane jest w wydzielonej części w pobliżu szatni, a na wyższych kondygnacjach w korytarzu.

Dodatkowe informacje

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W przypadku potrzeby skorzystania z usług tłumacza migowego, należy skontaktować się z Sekcją ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami minimum 48h przed planowaną wizytą (e-mail: pomoc.n@pwr.edu.pl).