REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/82876

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/82876

Resource type: dataset, database

Analiza termiczna (DSC-TG-MS) - fosforyt Tunezja z dodatkami - próbki niekalcynowane oraz kalcynowane

View

Resource metadata

Title Analiza termiczna (DSC-TG-MS) - fosforyt Tunezja z dodatkami - próbki niekalcynowane oraz kalcynowane
Title variant: Thermal analysis (DSC-TG-MS) - Tunisia phosphate ore with additives - uncalcined and calcined samples
Persons Authors: Jakub Tadeusz Zieliński
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Próbki fosforytu ze złoża tunezyjskiego wraz z dodatkami (NaCl, KNO3, Na2CO3) przed i po procesie kalcynacji poddano badaniom metodą skaningowej kalorymetrii różnicowej i termograwimetrii sprzężonej ze spektrometrią mas (DSC-TG-MS).
Wszystkie próbki przed wykonaniem eksperymentów były suszone na powietrzu w warunkach otoczenia, następnie mielone w młynie analitycznym IKA A11 Basic i przesiewane do frakcji mniejszej niż 300 μm.
Próbki fosforytu ze złoża tunezyjskiego mieszano ze stałym NaCl, KNO3 i Na2CO3 w stosunku 19:1 (m/m). Próbki fosforytu ze złoża tunezyjskiego poddawano także impregancji w roztworach tych samych soli nieorganicznych. Powstałe mieszaniny oraz impreganty kalcynowano następnie w porcelanowych tyglach w oporowym piecu muflowym FCF 12 SHM w temperaturze (850°C, 950°C, 1050°C) przez czas kalcynacji (1 h, 2 h, 3 h) zgodnie z matrycą eksperymentu planu kompletnego. Około 10 g próbki umieszczano w tyglu, który wstawiano do nagrzanego pieca, trzymano przez wybrany czas, następnie wyjmowano i chłodzono w eksykatorze.
Do pomiarów wykorzystano analizator termiczny Netzsch STA 449 F3 Jupiter z termowagą oraz kwadrupolowy spektrometr mas Netzsch Aeolos QMS 403C. Próbkę zawierającą 20 mg badanego materiału umieszczano w tyglu DSC o pojemności 85 μl wykonanym z tlenku glinu, a następnie ogrzewano do temperatury 1100°C z szybkością grzania 10°C/min w syntetycznym powietrzu o całkowitym przepływie 30 ml/min. Pomiary poprzedzano pomiarem korekcyjnym do 1200°C w celu skompensowania efektów termicznych związanych z właściwościami tygla.

Badania zostały sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu badawczego „Badania oczyszczania surowców fosforowych z kadmu przez kalcynację”, no UMO-2021/41/N/ST8/00147. (Polish)
Description in another language: Samples of phosphate ores from various deposits were subjected to differential scanning calorimetry and thermogravimetry coupled with mass spectrometry (DSC-TG-MS).
All samples used in this study prior to any experiments were air dried under ambient conditions, then ground in IKA A11 Basic analytical mill and sieved to fraction less than 300 μm.
Samples of phosphate ore from Tunisian deposit were mixed with solid NaCl, KNO3 and Na2CO3 in 19:1 (m/m) relation. Samples of phosphate ore from Tunisian deposit were also impregnated in solutions of the same inorganic salts. The mixtures as well as impregnated samples were then calcined in porcelain crucibles in the FCF 12 SHM resistance muffle furnace at the temperature (850°C, 950°C, 1050°C) and calcination time (1 h, 2 h, 3 h) according to the experiment matrix of full factorial design plan. Approx. 10 g of sample was placed in the crucible which was inserted to a preheated oven, kept for the selected time, then removed and cooled in a desiccator.
The thermal analyzer Netzsch STA 449 F3 Jupiter, with thermobalance and the quadrupole mass spectrometer Netzsch Aeolos QMS 403C, was used. Sample containing 20 mg of studied material was placed in a 85 μl DSC crucible made of alumina, and then heated to a temperature of 1100°C with a heating rate of 10°C/min in synthetic air with a total flow of 30 ml/min. Measurements were preceded by correction measurement up to 1200°C to compensate thermal effects associated with characteristics of the crucible.

This research was funded by National Science Centre, Poland under research project „Badania oczyszczania surowców fosforowych z kadmu przez kalcynację”, no UMO-2021/41/N/ST8/00147. (English)
Keywords "differential scanning calorimetry"@en, "Thermogravimetry"@en, "TG"@en, "DSC"@en, "phosphate ore"@en, "thermal analysis"@en, "fosforyty"@pl, "analiza termiczna"@pl, "skaningowa kalorymetria różnicowa"@pl, "TG"@pl, "Termograwimetria"@pl, "DSC"@pl
Classification Resource type: dataset, database
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna (2018)
Destination group: scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2022
Resource language: English, Polish
Related resources
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Jakub Zieliński
Availability date: 27-01-2023
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Jakub Tadeusz Zieliński. Analiza termiczna (DSC-TG-MS) - fosforyt Tunezja z dodatkami - próbki niekalcynowane oraz kalcynowane. [dataset, database] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Analiza termiczna (DSC-TG-MS) - fosforyt Senegal z dodatkami - próbki niekalcynowane oraz kalcynowane

Jakub Zieliński, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna (2018)

Analiza termiczna materiałów polimerowych i polimerowo-ceramicznych do druku 3D metodą stereolitografii

Witold Nawrot, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Analiza termiczna (DSC-TG-MS) - próbki fosforytów

Jakub Zieliński, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna (2018)

Analiza termiczna (DSC-TG-MS) - fosforyt Senegal z dodatkami - próbki niekalcynowane oraz kalcynowane

Jakub Zieliński, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna (2018)

Analiza termiczna (DSC-TG-MS) - próbki fosforytów

Jakub Zieliński, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna (2018)

See more