REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/57539

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/57539

Resource type: photo

Atelier Horty. Fragment fasady (223)

View

Resource metadata

Title Atelier Horty. Fragment fasady (223)
Title variant: Atelier Horta, fragment of the façade (223)
Persons Authors: Barbara Widera
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Maison et Atelier Horta (1898-1901), przy Rue Américaine 22 i 23 w Brukseli, to dwa połączone budynki, z których jeden pełnił funkcję prywatnej rezydencji, a drugi pracowni architektonicznej i rzeźbiarskiej Victora Horty. Fasady wykonano z jasnych wapieni z Euville i Savonnières, w połączeniu z żelazem, drewnem i szkłem. W fasadzie atelier przy Rue Américaine 23 dominowały duże przeszklenia. Na parterze asymetrycznie umieszczone po lewej stronie drzwi wejściowe były węższe i skromniejsze od monumentalnego okna po prawej. Okna pierwszego piętra równoważyły tę kompozycję poprzez odwrócenie układu. Pojedyncze, węższe okno znalazło się po prawej stronie, zaś po lewej szeroki otwór stworzył dwie nakładające się warstwy. Kamieniarka z żelaznym słupkiem pośrodku tworzyła warstwę zewnętrzną, dzieląc okno na dwie części, podczas gdy dębowa stolarka okienna, widoczna w głębi, uformowała potrójną ramę, w której osadzono trzy skrzydła okienne. Na najwyższej kondygnacji okna rozdzielone dwiema wysuniętymi do przodu kolumnami rozciągały się na szerokość elewacji.
Znajdująca się przy wejściu do budynku klatka schodowa, dostępna również z części prywatnej, prowadziła na pierwsze piętro, do poczekalni i gabinetu Horty. Na drugim piętrze architekt ulokował swoją pracownię, a w piwnicy atelier rzeźbiarskie. W domu pod numerem 25 drzwi frontowe usytuowano po prawej stronie, obok wejścia do atelier. Taki układ spajał oba budynki zarówno w kompozycji elewacji (na styku budynków powstała oś kompozycyjna), jak i w układzie funkcjonalnym, ponieważ umożliwiał połączenie ich stref komunikacyjnych. Dębowe drzwi wiodące do prywatnej rezydencji były trójdzielne, szersze i bardziej reprezentacyjne od prowadzących do pracowni. Okna pierwszego i drugiego piętra rozmieszczono w równych odstępach, tworząc rytm trzech pionowych osi. Na pierwszym piętrze w środkowej osi znalazły się drzwi balkonu. Nad wejściem do budynku do podstawy balkonu dodano zaokrąglone zadaszenie. Podłogę balkonu wykonano z matowego szkła opartego na żelaznej konstrukcji. Słupki balkonu u góry łączyły się z żelaznymi wspornikami podtrzymującymi wykusz z dwoma oknami, zwieńczony tarasem i ozdobną balustradą. (Polish)
Description in another language: Maison et Atelier Horta (1898-1901), at 22 and 23 Rue Américaine in Brussels, are two connected buildings, one as a private residence and the other as Victor Horta's architectural and sculptural studio. The façades are made of light Euville and Savonnières limestones, combined with iron, wood and glass.
Large glazing dominated the façade of the atelier at 23 Rue Américaine. On the ground floor, the asymmetrically placed entrance door on the left was narrower and more modest than the monumental window on the right. The windows of the first floor counterbalanced this composition by inverting the layout. A single, narrower window was on the right, while on the left a wide opening created two overlapping layers. The stonework with an iron post in the middle formed the outer layer, dividing the window into two parts, while the oak window joinery, visible in the background, formed a triple frame in which the windows were embedded. On the top floor, the windows separated by two columns protruding forward, stretched across the whole width of the façade. The staircase at the entrance to the building, also accessible from the private part, led to the first floor, to the waiting room and Horta's office. The architect located his studio on the second floor, and the sculpture workshop in the basement. In the house at number 25, the front door is on the right, next to the entrance to the studio. This arrangement bonded both buildings in the façade composition (a compositional axis was formed at the junction of the buildings) and in the functional arrangement, as it allowed for the connection of their communication zones. The oak door leading to the private residence was triple, wider and more representative than the door to the studio. The windows of the first and second floors are placed at equal intervals, creating a rhythm of three vertical axes. On the first floor in the middle axis there is a balcony door. A rounded roof was added to the base of the balcony, above the entrance to the building. The balcony floor is made of frosted glass based on an iron structure. The balcony posts at the top were connected to the iron brackets supporting the bay window, with a terrace and its decorative balustrade in the shape of butterfly wings. (English)
Keywords "bruksela"@pl, "secesja (architektura)"@pl, "Victor Horta"@pl, "fotografia krajoznawcza"@pl, "zabytki architektury"@pl, "dziedzictwo architektoniczne"@pl, "architektura historyczna"@pl, "dziedzictwo kultury"@pl, "UNESCO"@pl
Classification Resource type: photo
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)
Destination group: pupils, students, teachers, scientists, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Bruksela
Creation time: 2014
Series name: Architektura europejska, obiekty Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, Bruksela
Numbering: 223
Scanner or camera model: Canon EOS 50D
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Barbara Widera
Availability date: 10-06-2021
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Barbara Widera. Atelier Horty. Fragment fasady (223). [photo] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Katedra Najświętszej Marii Panny w Sewilli (974)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Teneryfa - Orotava, Casa de los Balcones (2023)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Teneryfa - Orotava, Victoria Garden (2044)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Houston - Museum of Fine Arts by Steven Holl and Sculpture Gardens (2662)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Teneryfa - Orotava (2071)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Lanzarote - Casa César Manrique (1841)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

See more