REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/83039

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/83039

Resource type: photo

EXPO Dubaj 2020 - Pawilon Alif Mobility, Foster and Partners (3675)

View

Resource metadata

Title EXPO Dubaj 2020 - Pawilon Alif Mobility, Foster and Partners (3675)
Persons Authors: Barbara Widera
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Światowa wystawa EXPO2020 w Dubaju trwała od 1 października 2021 r. do 31 marca 2022 r. i była pierwszą tego typu wystawą w regionie Bliskiego Wschodu, Afryki i Azji Południowej. Po zakończeniu wystawy rozpoczął się proces jej transformacji w antropocentryczne miasto przyszłości. Cała wystawę podzielono na trzy części skupione wokół głównych pawilonów: Sustainability, Mobility, Opportunity. Pośrodku znajdował się spajający trzy dystrykty zadaszony plac Al Wasl. Tuż obok ulokowano spektakularny pawilon Zjednoczonych Emiratów Arabskich z kinetycznym zadaszeniem autorstwa Santiago Calatravy. Pawilon Terra Sustainability został zaprojektowany przez pracownię Grimshaw Architects i spełniał wymagania platynowego certyfikatu LEED. Celem projektu było ukazanie związku ludzkości z naturą, obsesji na punkcie nadmiernego konsumpcjonizmu oraz to, jak możemy zmienić nasze codzienne wybory, aby zmniejszyć nasz ślad węglowy i wpływ na środowisko. Na dachu budynku i na 18 strukturach nazwanych przez autorów Drzewami Energetycznymi zainstalowano 4 912 paneli słonecznych, generujących 4GWh energii elektrycznej. Do irygacji roślin i chłodzenia otoczenia obiektu wykorzystano innowacyjne techniki nawadniania, w tym system recyklingu wody szarej, pozwalające ograniczyć zużycia wody o 75%. Pawilon Alif Mobility zaprojektowany przez pracownię Foster and Partners demonstruje jak sposób przemieszczania się napędza rozwój cywilizacyjny od zarania dziejów oraz ukazuje wizję wynikających z mobilności przyszłych przekształceń w odniesieniu do sposobu życia, rozwoju wiedzy na temat innych kultur, metod komunikacji, wymiany doświadczeń i pomysłów, które zmieniają świat. Pawilon powstał w oparciu o koncepcję smart city z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, big data, robotyki, uczeniu maszynowemu i autonomicznemu transportowi. Pawilon Mission Possible – Opportunity zrealizowano według projektu AGi Architects. Obiekt został zadedykowany możliwościom, które powstają dzięki sile ludzkiego umysłu i determinacji jednostek dążących do pozytywnych zmian w kontekście realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. W szczególności skupiono się na zakończeniu ubóstwa, ochronie planety i zapewnieniu wszystkim ludziom pokoju i dobrobytu do 2030 rokiem. Wśród licznych interesujących pawilonów na szczególną uwagę zasługiwały: pawilon Austrii wg projektu pracowni Querkraft, pawilon Belgii autorstwa Vincenta Callebaut, pawilon brytyjski zaprojektowany przez Es Devlin Studio, pawilon włoski autorstwa CRA-I.Rota-Matteo Gatto-F&M, pawilon japoński projektu NAGAYAMA Yuko/NTT FACILITIES, pawilon Luxemburga grupy Metaform, pawilon Singapuru autorstwa WOHA, pawilon polski grupy WXCA oraz pawilon USA projektu Woodsa Bagota. (Polish)
Description in another language: The EXPO2020 World Expo in Dubai ran from 1 October 2021 to 31 March 2022 and was the first exhibition of its kind in the Middle East, Africa and South Asia region. Once the exhibition was over, the process of its transformation into an anthropocentric city of the future began. The entire exhibition was divided into three sections centred around the main pavilions: Sustainability, Mobility, Opportunity. In the middle there was the covered Al Wasl square, which united the three districts. Right next to it was located the spectacular United Arab Emirates pavilion with a kinetic canopy designed by Santiago Calatrava.
The Terra Sustainability Pavilion was designed by Grimshaw Architects and met the requirements for LEED platinum certification. The aim of the project was to show humanity's connection to nature, the obsession with excessive consumerism and how we can change our daily choices to reduce our carbon footprint and environmental impact. 4,912 solar panels were installed on the roof of the building and on 18 structures called Energy Trees by the authors, generating 4GWh of electricity. Innovative irrigation techniques, including a grey water recycling system, were used to irrigate plants and cool the facility's surroundings, reducing water consumption by 75%. The Alif Mobility Pavilion, designed by Foster and Partners, demonstrates how the way we move has driven the development of civilisation since the dawn of time and shows a vision of the resulting future transformations in terms of the way we live, the development of knowledge of other cultures, methods of communication, the exchange of experiences and ideas that change the world. The pavilion is based on the smart city concept using artificial intelligence, big data, robotics, machine learning and autonomous transport. The Mission Possible - Opportunity pavilion was realised according to a design by AGi Architects. The building was dedicated to the opportunities created by the power of the human mind and the determination of individuals striving for positive change in the context of the Sustainable Development Goals. In particular, the focus is on ending poverty, protecting the planet and ensuring peace and prosperity for all by 2030. Among many interesting buildings, the Austrian pavilion designed by the Querkraft studio, the Belgian pavilion by Vincent Callebaut, the British pavilion designed by Es Devlin Studio, the Italian pavilion by CRA, Italo Rota, Matteo Gatto and F&M Ingegneria deserved special attention. The Japanese pavilion by NAGAYAMA Yuko/NTT FACILITIES, the Luxembourg pavilion by the Metaform group, the Singapore pavilion by WOHA, the Polish pavilion by the WXCA group and the US pavilion by Woods Bagot were equally interesting. (English)
Keywords "Dubaj"@pl, "fotografia krajoznawcza"@pl, "Bliski Wschód"@pl, "wystawa"@pl, "architektura XXI wieku"@pl, "Expo"@pl
Classification Resource type: photo
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)
Destination group: entrepreneurs, pupils, students, teachers, scientists, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Dubaj, ZEA
Creation time: 2022
Series name: Współczesna architektura światowa, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie
Scanner or camera model: Canon EOS 6D Mark II
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Barbara Widera
Availability date: 02-03-2023
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Barbara Widera. EXPO Dubaj 2020 - Pawilon Alif Mobility, Foster and Partners (3675). [photo] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Katedra Najświętszej Marii Panny w Sewilli (974)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Teneryfa - Orotava, Victoria Garden (2044)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Lanzarote - Casa César Manrique (1841)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Wrocław - Narodowe Forum Muzyki (3588)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Lanzarote - Casa César Manrique (1783)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Alcázar w Sewilli - dekoracje we wnętrzach (838)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

See more