REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/67384

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/67384

Resource type: notka biograficzna

Notka Biograficzna - Zdzisław Wiktor

Resource metadata

Title Notka Biograficzna - Zdzisław Wiktor
Persons Partner: Wrocław Medical University
Biogram W 1938 r. ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego, stopień doktora medycyny uzyskał w 1945 r., profesorem nadzwyczajnym został mianowany w 1955 r.
W latach 1936-1939 był asystentem w Zakładzie Historii Medycyny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w latach 1939-1940 był asystentem Oddziału Zakaźnego Szpitala św. Łazarza w Krakowie. W latach 1945-1949 był adiunktem Zakładu Historii Medycyny Uniwersytetu Wrocławskiego, a w latach 1945-1958 dyrektorem Biblioteki Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od 1950 r. był starszym asystentem, adiunktem a od 1955 r. profesorem przy III Katedrze Chorób Wewnętrznych i kierownikiem Kliniki Nefrologicznej, od 1965 r. kierownikiem Katedry Nefrologii, w latach 1962-1965 prorektorem ds. klinicznych. Był również specjalistą chorób wewnętrznych dla województwa opolskiego oraz konsultantem i przewodniczącym Rady Naukowej Uzdrowiska Cieplice.
W latach 1956-1958 był przewodniczącym Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, w latach 1956-1962 przewodniczącym Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny, przewodniczącym Oddziału Towarzystwa Internistów Polskich, przewodniczącym Sekcji Nefrologicznej Towarzystwa Internistów Polskich. Członkiem International Society of Internal Medicine, International Society of Nephrology, Société Internationale D'histoire de la Médecine, Deutschen Gesellschaft für Geschichte der Medizin i Komisji Bibliograficznej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Był redaktorem "Spisu Wykładów i Składu Osobowego" Akademii Medycznej we Wrocławiu, redaktorem serii B "Prac Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego" i członkiem komitetu redakcyjnego "Medizinhistorisches Journal". Autor podręcznika "Zarys Nefrologii Klinicznej". Jego głównymi kierunkami badań były nefrologia, miażdżyca i historia medycyny.
Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem 10-lecia Polski Ludowej, Odznaką XV-lecia Wyzwolenia Dolnego Śląska, odznaką "Zasłużonemu Opolszczyźnie" i odznaką "Zasłużony dla Dolnego Śląska". (Polish)
Description in another language: In 1938 he graduated from the Faculty of Medicine of the Jagiellonian University, obtained his doctorate in medicine in 1945 and was appointed associate professor in 1955.
Between 1936 and 1939 he was an assistant at the Department of the History of Medicine of the Jagiellonian University in Kraków, between years 1939 and 1940 he was an assistant at the Infectious Ward at the St. Łazarz Hospital in Kraków. Between 1945 and 1949 he was an assistant professor at the Department of the History of Medicine at the University of Wrocław and between 1945 and 1958 he was the director of the Library of the Medical Academy in Wrocław. From 1950 he was a senior assistant, assistant professor and from 1955 a professor at the 3rd Department of Internal Medicine and head of the Nephrology Clinic, from 1965 head of the Department of Nephrology and between 1962 and 1965 vice-rector for clinical affairs. He was also an internal medicine specialist for the Opolskie Voivodeship as well as a consultant and chairman of the Scientific Council of the Cieplice Health Resort.
Between 1956 and 1958 he was the chairman of the Wrocław Branch of the Polish Medical Society, between 1956 and 1962 chairman of the Wrocław Branch of the Polish Society for the History of Medicine, chairman of the Branch of the Society of Polish Internists, chairman of the Nephrological Section of the Polish Society of Internal Medicine. A member of the International Society of Internal Medicine, International Society of Nephrology, Société Internationale D'histoire de la Médecine, Deutschen Gesellschaft für Geschichte der Medizin and the Bibliographic Commission of the Wrocław Scientific Society. He was the editor of the "List of Lectures and Personnel" of the Medical Academy in Wrocław, editor of series B of "Works of the Wrocław Scientific Society" and a member of the editorial committee of the "Medizinhistorisches Journal". Author of the textbook "Outline of Clinical Nephrology" (“Zarys Nefrologii Klinicznej”). His main research interests were nephrology, atherosclerosis and the history of medicine.
He was awarded the Knight's Cross of the Order of Polonia Restituta, the Golden Cross of Merit, the Medal of the 10th Anniversary of People's Poland, the Badge of the 15th Anniversary of the Liberation of Lower Silesia, the "Meritorious Opole Region" badge and the "Meritorious for Lower Silesia" badge. (English)
Keywords "Nephrology"@en, "Nefrologia"@pl, "Historia medycyny"@pl, "History of Medicine"@en
Classification Resource type: notka biograficzna
Scientific discipline: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Person: Zdzisław Wiktor
Graduation specialty: historia medycyny, nefrologia
Bibliografie
 • Authors: Zdzisław Wiktor
  Title: Choroba Weila wraz z opisem własnego przypadku
  Title of source document: Przegląd Lekarski
  Numbering (annual, number, issue, part): R. VI, 1950, Seria II, Nr 12, s. 478-480.

 • Authors: Zdzisław Wiktor
  Title: O mianownictwie lekarskim szkoły Bierkowskiego słów kilka
  Title of source document: Odb.: Przegląd Lekarski
  Year of publication: 1950
  Numbering (annual, number, issue, part): Nr 15-16.

 • Authors: Zdzisław Wiktor
  Title: Witold Ziembicki (18.VIII.1874 - 19.X.1950)
  Year of publication: 1954

 • Authors: Zdzisław Wiktor
  Cocreators: M. Kędra
  Title: Zachowanie się niektórych składników krwi wobec leczenia snem
  Year of publication: 1954

 • Authors: Zdzisław Wiktor
  Cocreators: M. Kędra, Edward Szczeklik
  Title: Wczesne rozpoznawanie i zapobieganie miażdżycy
  Year of publication: 1954

 • Authors: Zdzisław Wiktor
  Title: Wpływ snu przedłużonego na niektóre czynności ustroju : (badania kliniczne i doświadczalne)
  Year of publication: 1954

 • Authors: Zdzisław Wiktor
  Title: Akademia Medyczna we Wrocławiu. T. 1., Cz. 1, 1950 – 1960
  Year of publication: 1960

 • Authors: Zdzisław Wiktor
  Title: Zarys nefrologii klinicznej
  Year of publication: 1964

 • Authors: Zdzisław Wiktor
  Title: Akademia Medyczna (Wrocław): Edmund Faustyn Biernacki i jego działalność
  Year of publication: 1964

 • Authors: Zdzisław Wiktor
  Cocreators: L. Barg
  Title: Akademia Medyczna we Wrocławiu. T. 2, Bibliografia. Z. 1, 1945 - 1963
  Year of publication: 1965

 • Authors: Zdzisław Wiktor
  Cocreators: L. Barg
  Title: Akademia Medyczna we Wrocławiu. T. 2, Bibliografia. Z. 2, 1945 - 1963 : (część druga)
  Year of publication: 1965

 • Authors: Zdzisław Wiktor
  Cocreators: W. Polańska
  Title: Kliničeskaâ nefrologiâ. Varšava
  Year of publication: 1968

 • Authors: Zdzisław Wiktor
  Cocreators: L. Barg
  Title: Akademia Medyczna we Wrocławiu. T. 2, Bibliografia. Z. 3, 1964 - 1969 : (część pierwsza)
  Year of publication: 1970

 • Authors: Zdzisław Wiktor
  Cocreators: L. Barg
  Title: Akademia Medyczna we Wrocławiu. T. 2, Bibliografia. Z. 4, 1964 - 1969 : (część druga)
  Year of publication: 1970

 • Authors: Zdzisław Wiktor
  Cocreators: L. Barg
  Title: Akademia Medyczna we Wrocławiu. T. 2, Bibliografia. Z. 5, 1970 – 1973
  Year of publication: 1978

 • Authors: Zdzisław Wiktor
  Cocreators: L. Barg, H. Kochańska, T. Tarnowska
  Title: Akademia Medyczna we Wrocławiu. T. 2, Bibliografia. Z. 8, 1978 – 1980
  Year of publication: 1988

 • Authors: Zdzisław Wiktor
  Cocreators: L. Barg, Z. Bogdanowicz
  Title: Akademia Medyczna we Wrocławiu. T. 2, Bibliografia. Z. 9, 1981 – 1982
  Year of publication: 1991

 • Authors: Zdzisław Wiktor
  Cocreators: L. Barg, J. Maciejewska
  Title: Akademia Medyczna we Wrocławiu. T. 2, Bibliografia. Z. 10, 1983 – 1984
  Year of publication: 1992

 • Authors: Zdzisław Wiktor
  Cocreators: L. Barg, J. Maciejewska
  Title: Akademia Medyczna we Wrocławiu. T. 2, Bibliografia. Z. 11, 1985 – 1986
  Year of publication: 1997

 • Authors: Zdzisław Wiktor
  Cocreators: L. Barg, J. Maciejewska
  Title: Akademia Medyczna we Wrocławiu. T. 2, Bibliografia. Z. 13, 1989 – 1990
  Year of publication: 1995
Biobibliografie
 • Authors: Stanisław Konopka
  Title: Zdzisław Wiktor (1911-1970), historyk medycyny i profesor nefrologii Akademii Medycznej we Wrocławiu
  Title of source document: Archiwum Historii Medycyny
  Numbering (annual, number, issue, part): T. 33, 1970, Z. 2, s. 239-246

 • Authors: L. Barg
  Cocreators: Z. Podgórska-Klawe
  Title: Wiktor Zdzisław (1911-1970), internista, nefrolog, historyk medycyny
  Title of source document: Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XX wieku
  Year of publication: 1994
  Numbering (annual, number, issue, part): T. 1, Z. 2, s. 129-131.

 • Authors: Z. Knapik
  Title: Interna
  Title of source document: Academia Medica Wratislaviensis 1950-2000
  Year of publication: 2000
  Numbering (annual, number, issue, part): s. 79, 90

 • Authors: L. Barg, R. Sławińska, Z. Strożecka-Tichy
  Title: Biblioteka
  Title of source document: Academia Medica Wratislaviensis 1950-2000
  Year of publication: 2000
  Numbering (annual, number, issue, part): s. 327, 328, 333.

 • Authors: J. Kuźniar
  Title: Leczenie sanatoryjne
  Title of source document: Academia Medica Wratislaviensis 1950-2000
  Year of publication: 2000
  Numbering (annual, number, issue, part): s. 389, 390

 • Authors: J. Dąbrowski
  Title: Prof. dr. hab. Zdzisław Wiktor (1911-1970)
  Title of source document: Forum Bibliotek Medycznych
  Numbering (annual, number, issue, part): 2011, R. 4, Nr 2 (8), s. 606-624.

 • Authors: W. Wojtkiewicz-Rok
  Title: Przedmioty humanistyczne i społeczno-polityczne
  Title of source document: Academia Medica Wratislaviensis 1950-2000
  Year of publication: 2000
  Numbering (annual, number, issue, part): s. 327, 328, 333. s. 327, 328, 333.

 • Authors: J. Dąbrowski
  Title: Dyrektorzy Biblioteki 1946-2010 - Prof. dr Zdzisław Wiktor (1911-1970), dyrektor Biblioteki Akademii Medycznej w latach 1950-1958
  Title of source document: Gazeta Uczelniana
  Numbering (annual, number, issue, part): T. 16, 2010, Nr 3, s. 30-31.

 • Authors: - -
  Title: Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich
  Title of source document: Medycyna uniwersytecka we Wrocławiu. Zarys historii od 1945 roku
  Year of publication: 2011
  Numbering (annual, number, issue, part): s. 73

 • Authors: - -
  Title: Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej
  Title of source document: Medycyna uniwersytecka we Wrocławiu. Zarys historii od 1945 roku
  Year of publication: 2011
  Numbering (annual, number, issue, part): s. 251

 • Authors: - -
  Title: Biblioteka
  Title of source document: Medycyna uniwersytecka we Wrocławiu. Zarys historii od 1945 roku
  Year of publication: 2011
  Numbering (annual, number, issue, part): s. 431

 • Authors: T. Wiktor
  Title: Wspomnienia o Ojcu – Profesorze Zdzisławie Wiktorze
  Title of source document: Acta Medicorum Polonorum

 • Authors: red. B. Zmitrowicz-Grobelna
  Title: Prorektorzy. Zdzisław Wiktor
  Title of source document: Poczet Rektorów, Prorektorów i Dziekanów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  Year of publication: 2018
  Numbering (annual, number, issue, part): s. 158-159

 • Authors: W. Pawlikowski
  Title: Ex libris. Z. Wiktor [Dokument ikonograficzny]
  Year of publication: 1943
News
 • Location: Wrocław
  Unit name: Akademia Medyczna we Wrocławiu - Katedra Nefrologii

 • Location: Wrocław
  Unit name: Akademia Medyczna we Wrocławiu - Biblioteka
Studia Unit name: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Wydział Lekarski
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Aleksandra Kaczmarska
Availability date: 25-01-2022
Collections Kolekcja Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Citation

Copied

Notka Biograficzna - Zdzisław Wiktor. [notka biograficzna] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_UMW.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Edmund Neusser

Józef Wiczkowski, article, chapter, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / medycyna (2011)

Materjały do opracowania służby zdrowia w Powstaniu Styczniowem 1863-1864 r. [Cz. 4]

Franciszek Białokur, article, chapter, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Medicinische Zeitung

journal, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / medycyna (2011)

Pamiętniki Wiktora Szokalskiego. [Cz. 4]

Wiktor Szokalski, article, chapter, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / medycyna (2011)

Próby poronnego leczenia duru brzusznego

Hanna Petrynowska, article, chapter, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / medycyna (2011)

Okulistyka we Lwowie w latach 1772 do 1927

Emanuel Machek, book, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

See more