REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/25940

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/25940

Resource type: chemical analysis

Wpływ zastosowania kiszonki z żyta na poziom oraz profil lotnych kwasów tłuszczowych w treści żwacza krów – fermentacja in vitro 8 h. Chromatogram z GC firmy Agilent Technologies, USA 7890A - wynik 5

View

Resource metadata

Title Wpływ zastosowania kiszonki z żyta na poziom oraz profil lotnych kwasów tłuszczowych w treści żwacza krów – fermentacja in vitro 8 h. Chromatogram z GC firmy Agilent Technologies, USA 7890A - wynik 5
Persons Authors: Ewa Pecka-Kiełb, Dorota Miśta, Bożena Króliczewska, Józef Sowiński, Andrzej Zachwieja, Barbara Król, Maja Słupczyńska
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Wykres z chromatografu gazowego przedstawia poziom oraz profil lotnych kwasów tłuszczowych w treści żwacza po dodaniu kiszonki z żyta (czas fermentacji in vitro 8 h) (Krowa 5) (Polish)
Comments: 33. Baza danych pomiarowych metanu oraz lotnych kwasów tłuszczowych powstających w okresie fermentacji w żwaczu i jelicie ślepym u różnych gatunków zwierząt
Keywords "kiszonka z żyta"@pl, "fermentacja in vitro"@pl, "lotne kwasy tłuszczowe"@pl, "krowy"@pl
Classification Resource type: chemical analysis
Scientific discipline: dziedzina nauk weterynaryjnych (2011)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Analysis type: Chromatografia gazowa
Biological membership: Zwierzęta
Apparatus type and working conditions: Celem pracy była analiza wpływu kiszonki z żyta na profil fermentacji w treści żwacza krów - badania in vitro. Badania przeprowadzono w stadzie bydła rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej. Zwierzęta utrzymywane były w systemie wolnostanowiskowym i żywione TMR. Treść żwacza została pobrana od krowy, dwie godziny po porannym żywieniu TMR, przy użyciu sondy. Po pobraniu, treść żwacza wymieszano z buforem (McDougall 1948) w stosunku 1:2 i poddano homogenizacji. Następnie odmierzono 80 ml zhomogenizowanej treści do buteleczek „serum bottles” o pojemności 125 ml (Sigma-Aldrich) i dodano 1 g substratu (suszona kiszonka z żyta). Buteleczkę wysycono CO2 i poddano 8-godzinnej fermentacji in vitro w wytrząsarce z łaźnią wodną w temperaturze 39 oC. Po zakończeniu inkubacji do próbki płynnej treści dodano kwas mrówkowy (0,1 ml/2ml roztworu) celem zahamowania procesów fermentacyjnych. Następnie treść została poddana analizie przy użyciu chromatografu gazowego z detektorem FID i kolumną Agilent & Jamp; W DB-WAX z helem jako gazem nośnym (szybkość przepływu 25 ml / min), celem oznaczenia ogólnego stężenia lotnych kwasów tłuszczowych (LKT) oraz udziału procentowego poszczególnych kwasów: octowego, propionowego, izomasłowego, masłowego, izowalerianowego, heksanowego i heptanowego. Identyfikacja oraz poziom lotnych kwasów tłuszczowych w próbie przeprowadzona została poprzez porównanie czasów retencji i powierzchni pod pikiem ze wzorcem firmy Supelco przy wykorzystaniu oprogramowania ChemStation.
Place of creation: Wrocław
Creation time: 2017
Resource language: Polish
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Ewa Pecka-Kiełb
Availability date: 14-12-2018
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Ewa Pecka-Kiełb, Dorota Miśta, Bożena Króliczewska, Józef Sowiński, Andrzej Zachwieja, Barbara Król, Maja Słupczyńska. Wpływ zastosowania kiszonki z żyta na poziom oraz profil lotnych kwasów tłuszczowych w treści żwacza krów – fermentacja in vitro 8 h. Chromatogram z GC firmy Agilent Technologies, USA 7890A - wynik 5. [chemical analysis] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Przykładowy chromatogram z analizy biogazu wytworzonego w czasie fermentacji in vitro w okrężnicy dzika – wynik 8

Ewa Pecka-Kiełb, Dorota Miśta, Jolanta Bujok, Bożena Króliczewska, chemical analysis, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk weterynaryjnych (2011)

See more