ODSYŁACZE

Link do zasobu (portal):

Link do zasobu (repozytorium):

https://id.e-science.pl/records/21627

ZGŁOSZENIE

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane
*
*
*
*
*
captcha
Zapoznałem/am się i akceptuję regulamin oraz politykę prywatności *

Typ zasobu: praca dyplomowa

Wspomaganie komputerowe osiągania kompromisu z użyciem elementów logiki rozmytej

Metadane zasobu

Tytuł Wspomaganie komputerowe osiągania kompromisu z użyciem elementów logiki rozmytej
Osoby Autorzy: Sławomir Piotr Zadrożny
Partner: Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie
Opis Rozprawa poświęcona jest opracowaniu modelu komputerowego wspomagania procesu osiągania kompromisu (konsensusu) w ramach grupowego podejmowania decyzji. Przyjmuje się, że grupa osób stoi przed wyborem jednego z alternatywnych rozwiązań określonego zadania. Członkowie grupy różnią się wiedzą, doświadczeniem i innymi czynnikami ważnymi dla wyboru właściwego rozwiązania. Prowadzą dyskusję, w ramach której dzielą się opiniami na temat zadania i jego możliwych rozwiązań, przedstawiają swoje argumenty. Zakłada się, że ich wspólnym celem jest wybór takiego rozwiązania, które jest najlepsze i jednocześnie akceptowalne dla wszystkich członków grupy. W związku z tym można oczekiwać, że wspomniana wcześniej dyskusja prowadzi, być może po wielu rundach, do uzgodnienia opinii w grupie.
Podstawową przesłanką opracowanego modelu wspomagania powyżej zarysowanego procesu osiągania konsensusu jest dążenie do możliwie bliskiej człowiekowi reprezentacji poszczególnych aspektów tego procesu. Stosuje się w tym celu elementy logiki rozmytej. Przyjmuje się, że oceny poszczególnych rozwiązań są wyrażane przez członków grupy w postaci rozmytych relacji preferencji. Rozważa się też ogólniejsze postacie rozmytych relacji preferencji, w których wartości funkcji przynależności wyrażone są z użyciem liczb rozmytych lub tzw. wyrażeń lingwistycznych. Stosuje się nowy wskaźnik zgodności tak wyrażonych ocen, z pomocą którego określa się czy dyskusja w grupie musi być kontynuowana czy też osiągnięto już konsensus. Przy tym, konsensus rozumiany jest jako dostateczna zgodność ocen a nie ich całkowita identyczność. Taki wskaźnik zgodności definiuje się z użyciem rachunku kwantyfikatorów lingwistycznych Zadeha. Wprowadza się dodatkowe wskaźniki wspomagające kierowanie dalszą dyskusją w grupie, jeśli zgodność ocen jej członków nadal jest niedostateczna. Wreszcie, proponuje się metody określenia najlepszego rozwiązania na podstawie ocen przedstawionych przez wszystkich członków grupy.
Opracowany model został zaimplementowany w postaci działającego w trybie interakcyjnym programu przeznaczonego dla komputerów klasy IBM PC. Umożliwiło to wstępną weryfikację przyjętych założeń. (Polski)
Opis w innym języku: In the thesis a model for the computer-based support of the consensus reaching process is developed in the framework of group decision making. It is assumed that a group of decision makers is to choose one of the alternative solutions to a decision problem under consideration. The group members exhibit differing knowledge, experience and other features crucial for choosing a proper solution. They get involved in a discussion, share their opinions on the decision problem in question and its solutions as well as argue their positions. They are assumed to be rationally committed to consensus and looking for a solution optimal and supported by everybody. Hence, it is expected that the aforementioned discussion in the group eventually leads to an agreement in the group.
The leitmotif of the model of the above sketched consensus reaching process, developed in the thesis, is devising a human consistent representation of its particular components. To this aim some elements of fuzzy logic are proposed to be applied. It is assumed that group members evaluate particular alternative solutions using fuzzy preference relations. Some extended forms of such relations are considered where the membership function values are expressed with fuzzy numbers or linguistic terms. A new consensus measure is employed, which makes it possible to effectively assess if there is a satisfactory agreement in the group or a further discussion is needed. It is thus enough if group members’ evaluations are sufficiently close, but not necessarily identical, as in case of classically understood consensus. Such a consensus measure is defined using Zadeh’s calculus of linguistically quantified propositions. Some additional indicators are proposed to guide the discussion in a group. Finally, some ways to make an actual selection of a best solution are proposed and discussed.
The developed model has been implemented in the form of interactive software for the IBM PC class computers. This has made it possible to carry out a preliminary verification of the adopted assumptions. (Angielski)
Słowa kluczowe "logika rozmyta"@pl, "proces osiągniecia konsensusu"@pl, "grupowe podejmowanie decyzji"@pl
Klasyfikacja Typ zasobu: praca dyplomowa
Dyscyplina naukowa: dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)
Grupa docelowa: naukowcy, studenci, przedsiębiorcy
Informacja o zawartości szkodliwych treści : Nie
Charakterystyka Miejsce powstania: Warszawa
Czas powstania: 1993
Liczba stron: 122
Promotor: Kazimierz Mańczak
Język zasobu: Polski
Lokalizacja: Warszawa
Licencja CC BY-SA 4.0
Informacje techniczne Deponujący: Anna Wasilewska
Data udostępnienia : 15-10-2018
Kolekcje Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Cytowanie zasobu

Skopiowano

Sławomir Piotr Zadrożny. Wspomaganie komputerowe osiągania kompromisu z użyciem elementów logiki rozmytej. [praca dyplomowa] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Pliki (2)