REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/48116

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/48116

Resource type: akt prawny

Rysunek planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kondratowice

Widok

Resource metadata

Title Rysunek planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kondratowice
Persons Partner: Politechnika Wrocławska
Description Jest to jedyny zachowany w czytelnej formie egzemzemplarz ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Kondratowice.
Plan zagospodarowania przestrzennego został opracowany na okres perspektywiczny do 2000 r. i obejmuje opis i tekst oraz rysunek planu w skali 1:10 000. Przedmiotem planu były następujące zagadnienia: określenie prognozy demograficznej, ustalenia zasad i kierunków kształtowania struktur funkcjonalno-przestrzennych i sieci osadniczej, kształtowanie systemu obsługi ludności, określenie zasad ochrony zabytków oraz ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego, kształtowanie systemu obsługi rolnictwa i rozmieszczenia gospodarki hodowlanej.
Plan jest wyjątkowy z uwagi na ciekawą procedurę formalną, ponieważ odnoszą się do niego 3 uchwały rady gminy z lat 1986, 1987 i 1992, jednak dopiero uchwałę z 1992 r. opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Wrocławskiego, po spełnieniu wszystkich wymogów prawnych. Plan obowiązywał od 1992 do 2003 r.
Na rysunku planu znajdują się m. in.: tereny produkcyjno-składowe oznaczone kolorem fioletowym, tereny mieszkalnictwa - kolor brązowy, tereny administracji i usług - kolor czerwony.
Dla prawidłowego odczytania rysunku planu niezbędne jest korzystanie z legendy umieszczonej w dolnej części planszy, z uwagi na rozbudowane oznaczenia punktowe, liniowe i powierzchniowe z wykorzystaniem liter.
Pliki:
L_a.jpg ,L_b.jpg, L_c.jpg, L_d.jpg, R_e.jpg, R_f.jpg, R_g.jpg,R_h.jpg - dokładne skany poszczególnych części rysunku planu
621_mapa_Kondratowice - rysunek planu w formatach tif i jpg
Dodatkowe pliki:
Gmina_Kondratowice_uchwała_z_xxxx_r.jpg - pliki uchwał z kolejnych lat
Gmina_Kondratowice_przebieg_procedury[...] - dokument opisujący procedurę powstawania planu (Polski)
Keywords "plan zagospodarowania przestrzennego"@pl, "gmina Kondratowice"@pl
Classification Resource type: akt prawny
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)
Destination group: ogół społeczeństwa, administracja publiczna, studenci, naukowcy
Harmful content: No
Characteristics Czas wydania: 1986
Miejsce wydania: Kondratowice
Język zasobu: Polski
Zasięg geograficzny zasobu: "Kondratowice"
Numer aktu prawnego: Uchwała Nr XVII/81/92
Data wejścia w życie: 1992-03-31
Organ wydający akt prawny: Rada Gminy Kondratowice
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Maciej Kamiński
Availability date: 09-10-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Rysunek planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kondratowice. [akt prawny] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Similar resources

PIEKARY 14 – koncepcja MPZP

Sara Kanoza, Ewelina Krzemińska, Klaudia Marach, praca artystyczna, architektoniczna, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

PIEKARY 16 – projekt MPZP – część opisowa

Sara Kanoza, Ewelina Krzemińska, Klaudia Marach, praca artystyczna, architektoniczna, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

PIEKARY 15 – projekt MPZP – część rysunkowa

Sara Kanoza, Klaudia Marach, Ewelina Krzemińska, praca artystyczna, architektoniczna, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

See more