REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/82721

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/82721

Resource type: thesis

Analiza systemowa i obliczenia inteligentne w modelowaniu kapitału ludzkiego i społecznego na przykładzie szkoły ponadgimanzjalnej (PD-2009-05)

View

Resource metadata

Title Analiza systemowa i obliczenia inteligentne w modelowaniu kapitału ludzkiego i społecznego na przykładzie szkoły ponadgimanzjalnej (PD-2009-05)
Persons Authors: Aneta Anna Wiktorzak
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description W rozprawie przedstawiono nowe spojrzenie na proces dydaktyczny, jako szereg powiązanych ze sobą procesów twórczych. Zaproponowane w rozprawie nowe modele do analizy i szacowania poziomów kapitału ludzkiego oraz społecznego pozwalają przede wszystkim, na identyfikację niematerialnych zasobów oraz zrozumienie mechanizmów ich powstawania. Zasadniczym przedmiotem badań jest modelowanie i analiza kapitału ludzkiego oraz społecznego szkoły ponadgimnazjalnej z wykorzystaniem Wirtualnej Taśmy Produkcyjnej zaproponowanej przez Walukiewicza w 2006 r. i analiza wyników egzaminów zewnętrznych za pomocą metod statystycznych oraz obliczeń inteligentnych - sztucznych sieci neuronowych, jak również analiza danych ankietowych. Scharakteryzowano polski system oświaty, w tym zasady egzaminów zewnętrznych przeprowadzanych na każdym stopniu edukacji przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE). Zaprezentowano nowe spojrzenie na sposób kierowania szkołą jako organizację uczącą się. Omówiono definicję kapitału ludzkiego (KL) i społecznego (KS), ze szczególnym uwzględnieniem roli tych kapitałów w edukacji. Omówiono model Wirtualnej Taśmy Produkcyjnej jako narzędzia do analizy systemowej obu tych kapitałów. Zaprezentowano obliczenia statystyczne oraz obliczenia inteligentne wykorzystane do szacowania poziomu KL. Przesdatwiono szczegółową analizę KS szkoły i możliwości pomiaru tego kapitału. Sformułowano odpowiedzi na postawione w rozprawie hipotezy. (Polish)
Keywords "artificial neural networks"@en, "sztuczne sieci neuronowe"@pl, "human capital"@en, "kapitał społeczny"@pl, "kapitał ludzki"@pl, "system analysis"@en, "analiza systemowa"@pl, "Social Capital"@en
Classification Resource type: thesis
Scientific discipline: dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu (2011)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Warszawa
Creation time: 2009
Number of pages: 160
Supervisor: Stanisław Walukiewicz
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 12-01-2023
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Aneta Anna Wiktorzak. Analiza systemowa i obliczenia inteligentne w modelowaniu kapitału ludzkiego i społecznego na przykładzie szkoły ponadgimanzjalnej (PD-2009-05). [thesis] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Theory and practice of artificial intelligence for control: artificial intelligence for control

O. C. L. Haas, A. J. Koshkouei, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Identyfikacja dynamicznych systemów złożonych z wykorzystaniem sieci neuronowych

Jarosław Drapała, thesis, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / informatyka (2011)

Przekształcenia na przygranicznych obszarach wiejskich w południowo-zachodniej Polsce

Irena Kropsz-Wydra, Izabela Kurtyka-Marcak, Barbara Kutkowska, Henryk Łabędzki, Mieczysław Struś, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych (2011)

Dwuwirnikowa mini siłownia wiatrowa

Marcin Dębowski, thesis, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / energetyka (2011)

Neuro-genetyczny system komputerowy do prognozowania zmiany indeksu giełdowego

Marcin Jaruszewicz, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Metody analizy systemowej i zarządzania. Modelling regional socio-economic systems during transition (RB-1997-36-02)

Joanna Malicka-Wąsowska, Jerzy Hołubiec, Waldemar Łabuda, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

See more