REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/63609

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/63609

Resource type: notka biograficzna

Notka Biograficzna - Wanda Dobryszycka

Resource metadata

Title Notka Biograficzna - Wanda Dobryszycka
Persons Partner: Wrocław Medical University
Biogram Ukończyła studia na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Poznaniu w roku 1952, uzyskując dyplom magistra farmacji. W październiku 1953 r. przeniosła się do Wrocławia do Zakładu Chemii Fizjologicznej Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej. W 1960 r. uzyskała stopień doktora nauk farmaceutycznych na podstawie pracy pt. "Białka moczu prawidłowego". W 1963 r. została kierownikiem międzywydziałowego Ośrodka Naukowo-Badawczego Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 1965 r. obroniła rozprawę habilitacyjną pt. "Badania nad niektórymi właściwościami fizykochemicznymi i biologicznymi haptoglobiny surowicy krwi" i w 1966 uzyskała etat docenta. Rozpoczęła wówczas badania związane z wpływem modyfikacji cząsteczki haptoglobiny na jej właściwości fizykochemiczne i biologiczne. Pierwsze zastosowane modyfikacje polegały na rozdzieleniu łańcuchów alfa i beta haptoglobiny przez reduktywne rozszczepienie wiązań disiarczkowych lub sulfitolizę, ewentualnie na degradacji cząsteczki na szereg glikopeptydów przez trawienie trypsyną. W 1968 r. została mianowana kierownikiem Katedry i Zakładu Biochemii Farmaceutycznej (wówczas Chemii Fizjologicznej) Akademii Medycznej we Wrocławiu. Tytuł profesora nadzwyczajnego nauk farmaceutycznych uzyskała w roku 1972, a zwyczajnego w 1978 r. Główną tematyką badawczą zespołu kierowanego przez prof. Dobryszycką było identyfikowanie obszarów aktywnych w cząsteczce haptoglobiny, w których następowało wiązanie hemoglobiny, przeciwciał, lektyn roślinnych i zwierzęcych (receptory wątrobowe). Uczestniczyła w pracach związanych z ochroną środowiska w ramach zespołu Akademii Medycznej, Politechniki Wrocławskiej i Akademii Rolniczej. Od 1968 r. przez dwie kadencje była prodziekanem Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu uczestnicząc w utworzeniu Oddziału Analityki Medycznej na tym wydziale. Aktywnie uczestniczyła w pracach towarzystw naukowych. Przez 40 lat była członkiem Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, była również jedną kadencję przewodniczącą Oddziału Wrocławskiego. Od chwili powstania była członkiem Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej. W latach 1976-1979 była wiceprezydentem Sekcji Analizy Klinicznej Międzynarodowej Federacji Farmaceutycznej (FIP), a w latach 1970-1979 przedstawicielem Polski w Międzynarodowej Federacji Chemii Klinicznej (IFCC). Była autorką 233 prac eksperymentalnych, ponad 20 prac poglądowych i licznych recenzji, sprawozdań i komunikatów zjazdowych. Wyróżniona została wielokrotnie nagrodami za prace naukowe i organizacyjne przez Rektora Akademii Medycznej, uhonorowana Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, tytułem honorowym Zasłużonego Nauczyciela PRL, Medalem 40-lecia PRL oraz Medalami Wydziału i Uczelni. (Polish)
Description in another language: She graduated from the Faculty of Pharmacy of the Medical Academy in Poznań in 1952, obtaining a master's degree in pharmacy. In October of 1953, she moved to Wrocław to the Department of Physiological Chemistry of the Faculty of Medicine at the Wrocław Medical Academy. In 1960 she was awarded the degree of doctor of pharmaceutical sciences on the basis of thesis titled "Białka moczu prawidłowego" ("Proteins of normal urine"). In 1963 she became the head of the Interdepartmental Science and Research Center of the Medical Academy in Wrocław. In 1965 defended her postdoctoral thesis titled "Badania nad niektórymi właściwościami fizykochemicznymi i biologicznymi haptoglobiny surowicy krwi" ("Research on some physicochemical and biological properties of serum haptoglobin") and in 1966 she obtained the associate profesor post. At that time, she began research on the influence of modification of the haptoglobin molecule on its physicochemical and biological properties. The first applied modifications consisted of the separation of the alpha and beta chains of haptoglobin by reductive cleavage of disulfide bonds or sulfitolysis or by the degradation of the molecule into a number of glycopeptides by digestion with trypsin. In 1968 she was appointed head of the Department of Pharmaceutical Biochemistry (then called Physiological Chemistry) of Wrocław Medical Academy. She obtained the title of associate professor of pharmaceutical sciences in 1972, and the full professor title in 1978. The main research topic of the team led by her, was the identification of active areas in the haptoglobin molecule where binding of hemoglobin, antibodies, plant and animal lectins (liver receptors) occurs. She participated in work related to environmental protection as part of the team of the Wrocław Medical Academy, Wrocław University of Sciences and Technology and the Agricultural Academy. From 1968, for two terms, she was the Vice-Dean of the Pharmaceutical Faculty of the Medical Academy in Wrocław, participating in the creation of the Medical Analytics Department at this faculty. She actively participated in the work of scientific societies. For 40 years she has been a member of the Polish Biochemical Society, and was chairperson of the Wrocław branch for one term. For 35 years, she has been a member of the Polish Society of Laboratory Diagnostics. Between 1976 and 1979, she was vice-president of the Clinical Analysis Section of the International Pharmaceutical Federation, and between 1970 and 1979 she was the Polish representative at the International Federation of Clinical Chemistry (IFCC). She was an author of 233 experimental papers, over 20 review papers and numerous reviews, reports and conference proceedings. She has been repeatedly awarded for scientific and organizational work by the Rector of the Medical Academy, honored with Silver and Gold Cross of Merit and honorary titles of Distinguished Teacher of the People's Republic of Poland, Medal of the 40th Anniversary of the People's Republic of Poland, and Medals of the Faculty and the Academy. (English)
Keywords "Pharmacy"@en, "Farmacja"@pl, "notka biograficzna"@pl
Classification Resource type: notka biograficzna
Scientific discipline: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki farmaceutyczne (2018)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Person: Wanda Dobryszycka
Graduation specialty: nauki farmaceutyczne
Year of awarding the title of doctor honoris causa: 2000
Picture License: No results
Bibliographies
 • Authors: Wanda Dobryszycka
  Cocreators: Janina Kwiatkowska-Korczak, Elwira Lisowska
  Title: Post-war biochemistry in Wrocław
  Title of source document: Acta Biochimica Polonica
  Numbering (annual, number, issue, part): 2003; (2)

 • Authors: Wanda Dobryszycka
  Cocreators: Leszek Jerzy
  Title: Molekularne i kliniczne aspekty choroby Alzheimera
  Year of publication: 2001

 • Authors: Wanda Dobryszycka
  Cocreators: Leszek Jerzy, Joanna Rymaszewska
  Title: Choroba Alzheimera : patogeneza, diagnostyka, leczenie
  Year of publication: 2002

 • Authors: Wanda Dobryszycka
  Cocreators: Kazimierz Gąsiorowski, Leszek Jerzy
  Title: Demencje wieku podeszłego : patomechanizm i strategie leczenia
  Year of publication: 2004

 • Authors: Wanda Dobryszycka
  Title: Haptoglobin in the New Millenium
  Title of source document: Advances in Clinical and Experimental Medicine
  Numbering (annual, number, issue, part): 2004; 13(1)

 • Authors: Wanda Dobryszycka
  Cocreators: Leszek Jerzy
  Title: Laboratory diagnostics of Alzheimer's disease
  Title of source document: Advances in Clinical and Experimental Medicine
  Numbering (annual, number, issue, part): 2006; 15(6)

 • Authors: Wanda Dobryszycka
  Cocreators: Leszek Jerzy
  Title: Aspekty diagnostyczne i terapeutyczne neurozwyrodnienia w chorobie Alzheimera, otępieniu, starzeniu
  Year of publication: 2007

 • Authors: Wanda Dobryszycka
  Cocreators: Leszek Jerzy
  Title: Rola metali w patomechanizmie choroby Alzheimera (miedź, cynk, żelazo)
  Title of source document: Psychogeriatria Polska
  Numbering (annual, number, issue, part): 2005; 2(2)

 • Authors: Wanda Dobryszycka
  Title: Badania nad niektórymi właściwościami fizyko-chemicznymi i biologicznymi haptoglobiny surowicy krwi
  Year of publication: 1965

 • Authors: Wanda Dobryszycka
  Cocreators: Leszek Jerzy
  Title: Interaction of hemoglobin and haptoglobin with Aá peptides and amyloid fibrils.
  Title of source document: Diagn. Lab.
  Numbering (annual, number, issue, part): 2011; 47(3)

 • Authors: Wanda Dobryszycka
  Title: Postępy w terapii reumatoidalnego zapalenia stawów
  Title of source document: Farm. Pol.
  Numbering (annual, number, issue, part): 2001; 57(14)

 • Authors: Wanda Dobryszycka
  Title: Role of programmed cell death in ovarian cancer - clinical aspects
  Title of source document: Adv. Clin. Exp. Med.
  Numbering (annual, number, issue, part): 2000; 9(3)

 • Authors: Wanda Dobryszycka
  Title: Patofizjologia programowanej śmierci komórki
  Title of source document: Post. Hig. Med. Dośw.
  Numbering (annual, number, issue, part): 1998; 52(5)

 • Authors: Wanda Dobryszycka
  Title: Rola cytokin w patogenezie periodontopatii
  Title of source document: Czas. Stomatol.
  Numbering (annual, number, issue, part): 1996; 49(2)

 • Authors: Wanda Dobryszycka
  Cocreators: Iwona Kątnik
  Title: Nowe metody oznaczania haptoglobiny - perspektywy diagnostyczne
  Title of source document: Medycyna 2000
  Numbering (annual, number, issue, part): 1992; 3(25/26)
Activity Location: Wrocław
Unit name: Akademia Medyczna we Wrocławiu - Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej
Studies Unit name: Akademia Medyczna w Poznaniu. Wydział Farmaceutyczny
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Michał Olczyk
Availability date: 05-01-2022
Collections Kolekcja Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Doktorzy Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Citation

Copied

Notka Biograficzna - Wanda Dobryszycka. [notka biograficzna] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_UMW.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Picture

Similar resources

Notka Biograficzna - Maksymilian Wilimowski

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Stanisław J. Konturek

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Francis Megraud

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Carl Georg Friedrich Wilhelm Fluegge

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Hans Riegner

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu (2018)

See more