ODSYŁACZE

Link do zasobu (portal):

Link do zasobu (repozytorium):

https://id.e-science.pl/records/21609

ZGŁOSZENIE

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane
*
*
*
*
*
captcha
Zapoznałem/am się i akceptuję regulamin oraz politykę prywatności *

Typ zasobu: praca dyplomowa

Metoda planowania optymalnego układu stacji bazowych bezprzewodowego systemu transmisji danych LMDS

Metadane zasobu

Tytuł Metoda planowania optymalnego układu stacji bazowych bezprzewodowego systemu transmisji danych LMDS
Osoby Autorzy: Jacek Waglowski
Partner: Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie
Opis Celem prezentowanych w niniejszej pracy badań jest opracowanie praktycznej metody, umożliwiającej wyznaczenie optymalnego układu stacji bazowych systemu LMDS. Wymaga to wzięcia pod uwagę wielu różnych uwarunkowań wynikających ze stosowania techniki radiowej oraz znaczną niepewność przewidywań opartych na dostępnych danych rynkowych i związane z tym ryzyko inwestycyjne. Dodatkowo jest to problem planowania w wieloletnim horyzoncie w warunkach niestacjonarności. Dotychczas stosowane w praktyce metody nie umożliwiały rozwiązywania zadania sformułowanego przy uwzględnieniu wszystkich powyższych wymagań, i stąd w wielu przypadkach decyzje projektowe podejmowane były intuicyjnie. W niniejszej rozprawie opracowany został algorytm, który pozwala na praktyczne określenie najlepszego – ze względu na zdefiniowane wymagania – układu. Metoda nie ma rygorystycznych wymagań w stosunku do danych wejściowych, co implikuje szybkość
i relatywnie mały koszt procesu projektowego. Oprócz tego zachodzi możliwość uwzględnienia wielu różnych aspektów ekonomicznych, w tym także strategii w zakresie bezpieczeństwa inwestycyjnego.
Jakkolwiek rozpatrywane tu zagadnienie dotyczy wykorzystania konkretnej technologii dedykowanej do świadczenia usług bezprzewodowej transmisji danych, to proponowany algorytm można łatwo zaadaptować wobec problemów o zbliżonych cechach, przykładowo związanych z telefonią komórkową. Można zaproponować również jego wykorzystanie w zagadnieniach wymagających podejmowania decyzji przy nieprecyzyjnych danych
o charakterze przestrzennym, jak rozplanowanie punktów obsługi klienta lub oddziałów na terenie miasta. Do stworzenia przedstawionego algorytmu zastosowano połączenie metod zaczerpniętych z różnorodnych obszarów wiedzy teoretycznej oraz nauk stosowanych.
W szczególności wykorzystane tu zostały elementy z następujących dziedzin: statystyczne estymatory jądrowe, logika rozmyta, badania operacyjne, teoria preferencji oraz metody numeryczne. (Polski)
Opis w innym języku: The aim of the research presented in this paper is to develop a practical method that allows to determine the optimal localization of base stations of the LMDS system. This requires taking into account many different limitations resulting from the use of radio technology and a significant uncertainty resulting from available market data and the related investment risk. In addition, it is a planning problem in the long-term horizon for the non-stationary conditions. Previously methods did not taking into account all of the above requirements hence in many cases the decisions were taken intuitively. In this dissertation, an algorithm that allows for the practical determination of the best layout of the system under specified requirements is developed. No strict requirements on the input data implies the relatively speed and low cost of the designing process. Moreover, it is possible to take into account many different economic aspects, including investment security strategies.
Although the issue discussed here concerns the use of a specific technology dedicated to the wireless data transmission services, the proposed algorithm can be easily adapted to problems with similar features, for example, related to mobile networks. It is also possible to propose its use in problems requiring decision making with imprecise spatial data, such as the layout of customer service points in the city. To create the presented algorithm, a combination of methods taken from various areas of theoretical knowledge and applied sciences was used. In particular, the elements from the following fields were used: statistical kernel estimators, fuzzy logic, operational research, preference theory and numerical methods. (Angielski)
Słowa kluczowe "logika rozmyta"@pl, "fuzzy logic"@pl, "optimization"@en, "optymalizacja"@pl, "metoda podziału i oszacowań"@pl, "estymatory jądrowe"@pl, "stacje bazowe"@pl, "system LMDS"@pl, "bezprzewodowe systemy szerokopasmowe"@pl
Klasyfikacja Typ zasobu: praca dyplomowa
Dyscyplina naukowa: dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)
Grupa docelowa: naukowcy, studenci, przedsiębiorcy
Informacja o zawartości szkodliwych treści : Nie
Charakterystyka Miejsce powstania: Warszawa
Czas powstania: 2004
Liczba stron: 87
Promotor: Piotr Stanisław Kulczycki
Język zasobu: Polski
Lokalizacja: Warszawa
Licencja CC BY-SA 4.0
Informacje techniczne Deponujący: Anna Wasilewska
Data udostępnienia : 15-10-2018
Kolekcje Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Cytowanie zasobu

Skopiowano

Jacek Waglowski. Metoda planowania optymalnego układu stacji bazowych bezprzewodowego systemu transmisji danych LMDS. [praca dyplomowa] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Pliki (2)