ODSYŁACZE

Link do zasobu (portal):

Link do zasobu (repozytorium):

https://id.e-science.pl/records/21760

ZGŁOSZENIE

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane
*
*
*
*
*
captcha
Zapoznałem/am się i akceptuję regulamin oraz politykę prywatności *

Typ zasobu: praca dyplomowa

Relaksacja rozmytych zapytań do relacyjnych baz danych z wykorzystaniem operatorów uporządkowanej średniej ważonej

Metadane zasobu

Tytuł Relaksacja rozmytych zapytań do relacyjnych baz danych z wykorzystaniem operatorów uporządkowanej średniej ważonej
Wariant tytułu: Relaxing fuzzy queries for relational databases using weighted ordered operators
Osoby Autorzy: Dariusz Łazar
Partner: Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie
Opis Ponieważ człowiek rozumuje i komunikuje się w kategoriach lingwistycznych (języka naturalnego), więc istnieje potrzeba skonstruowania języków zapytań, które są zbliżone do języka naturalnego. W szczególności umożliwienie zadawania elastycznych zapytań do baz danych i otrzymywanie odpowiedzi, w której system "dopowiada" jakieś ograniczenia, relaksuje pewne warunki lub dopytuje się go o dodatkowe informacje w celu uzasadnienia, wyjaśnienia lub też wyprowadzenia użytkownika z błędu (w zależności od podejścia), tak aby jakość odpowiedzi była jak najlepsza z punktu widzenia użytkownika. Niniejsza rozprawa prezentuje nową metodę relaksacji zapytań, czyli modyfikacji mającej na celu "rozszerzenie" zapytania pierwotnego. Praca skupia się na grupie zapytań, które w rezultacie wykonanego przeszukania bazy danych zwracają niepożądane puste odpowiedzi w środowisku relacyjnego systemu zarządzania bazą danych. Metoda jest oparta na elementach logiki rozmytej, a w szczególności na pewnych niestandardowych operatorach agregacji tzw. OWA (ang. ordered weighted averaging, tzn. uporządkowanej średniej ważonej) wprowadzonych przez Yagera w 1988 roku, które przez odpowiedni dobór parametrów pozwalają uzyskać agregację od minimum do maksimum. Zaproponowane w pracy narzędzia i mechanizmy wyszukiwania były w dużym stopniu zainspirowane rzeczywistymi potrzebami użytkownika bazy danych dot. nieruchomości warszawskich. W pracy zaimplementowano reprezentację rachunku zdań z rozmytymi kwantyfikatorami lingwistycznymi (np. "większość” itp.) w języku operatorów GWA oraz opracowano metody połączenia informacji alfanumerycznej z graficzną (zeskanowane fragmenty mapy Warszawy). Zaproponowane rozwiązanie zaimplementowano w środowisku relacyjnego systemu zarządzania bazą danych FoxPro 2.5PL dla Windows wykorzystując w jak największym stopniu możliwości, jakie zapewnia tzw. graficzny interfejs użytkownika (GUl) w windowsowym systemie zarządzania bazą danych. (Polski)
Opis w innym języku: Because people reason and communicate in linguistic terms there is a need to construct query languages that are similar to natural language. In particular, enabling flexible requests to databases and receiving a response in which the system "inquires for" some restrictions, relaxes certain conditions or asks for additional information to justify, explain or correct the user (depending on the approach), with aim to improve the result from the user's point of view. This dissertation presents a new method of query relaxation, which means to introduce a modification aimed at "extending" the original query. The work focuses on the group of queries that, as a result of the database search, return undesired empty responses. The method is based on elements of fuzzy logic, and in particular on some non-standard aggregation operators, so called OWA (ordered weighted averaging) introduced by Yager in 1988, which by appropriate selection of parameters allow to obtain aggregation from the minimum to the maximum. The tools and search mechanisms proposed in the thesis were largely inspired by the real needs of the database users regarding Warsaw real estates. The thesis implements the representation of propositional calculus with fuzzy linguistic quantifiers (e.g. "majority" etc.) in the language of GWA operators and methods for combining alphanumerical and graphical information (scanned parts of the Warsaw map). The proposed solution has been implemented in the FoxPro 2.5PL for Windows relational database management system environment, making the most of the possibilities provided by the graphical user interface (GUl). (Angielski)
Słowa kluczowe "logika rozmyta"@pl, "relational databases"@pl, "operatory uporządkowanej średniej ważonej"@pl, "rozmyte zapytania"@pl, "relacyjne bazy danych"@pl, "bazy danych"@pl
Klasyfikacja Typ zasobu: praca dyplomowa
Dyscyplina naukowa: dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)
Grupa docelowa: naukowcy, studenci, przedsiębiorcy
Informacja o zawartości szkodliwych treści : Nie
Charakterystyka Miejsce powstania: Warszawa
Czas powstania: 1995
Liczba stron: 188
Promotor: Janusz Aleksander Kacprzyk
Język zasobu: Polski
Lokalizacja: Warszawa
Licencja CC BY-SA 4.0
Informacje techniczne Deponujący: Anna Wasilewska
Data udostępnienia : 15-10-2018
Kolekcje Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Cytowanie zasobu

Skopiowano

Dariusz Łazar. Relaksacja rozmytych zapytań do relacyjnych baz danych z wykorzystaniem operatorów uporządkowanej średniej ważonej. [praca dyplomowa] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Pliki (2)