REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/82704

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/82704

Resource type: thesis

Algebra dróg elementarnych i jej zastosowanie do badań operacyjnych (PD-1971-01)

View

Resource metadata

Title Algebra dróg elementarnych i jej zastosowanie do badań operacyjnych (PD-1971-01)
Persons Authors: Stanisław Walukiewicz
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Celem niniejszej rozprawy jest przedstawienie pewnej me­tody rozwiązywania wybranych zagadnień z zakresu badań operacyjnych, określanych jako zagadnienia programowania dyskretnego. Praca jest skupiona na poszukiwaniu bardziej efektywnych metod rozwiązywania sformułowanych zadań. Rozprawa rozpoczyna się od sformułowania za­dań operacyjnych oraz przeprowadzeniu analizy porównawczej ogólnych dokładnych metod ich rozwiązania. Następnie, podano teoretycz­ne podstawy metody dróg elementarnych w postaci opisu algeb­ry dróg elementarnych. W języku tej algebry sformułowano i udowodniono warunek konieczny i dostateczny istnienia cyklu Hamiltona w dowolnym grafie skończonym. Uogólniając wyżej wspomniane twierdzenie, podano warunek kanoniczny i dostateczny istnie­nia drogi (łańcucha) Hamiltona w dowolnym grafie skończonym. Opisano również metodę dróg elementarnych dla przy­padku zagadnienia komiwojażera oraz modyfikacje, jakim powinna ulec ta metoda w przypadku innych zadań operacyjnych oraz podano schemat blokowy ogólnego algorytmu rozwiązania. W części eksperymentalnej przytoczono i opisa­no algorytm rozwiązania zagadnienia komiwojażera oraz wyniki badania tego algorytmu na maszynie cyfrowej ZAM-41. Podano oszacowania zajętości pamięci oraz szybkości działania tego algorytmu. (Polish)
Keywords "algebra dróg elementarnych"@pl, "discrete programming"@en, "problem komiwojażera"@pl, "elementary paths algebra"@en, "programowanie dyskretne"@pl, "Operations Research"@de, "badania operacyjne"@pl, "traveling salesman problem"@en
Classification Resource type: thesis
Scientific discipline: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Warszawa
Creation time: 1971
Number of pages: 143
Supervisor: Juliusz Lech Kulikowski
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 12-01-2023
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Stanisław Walukiewicz. Algebra dróg elementarnych i jej zastosowanie do badań operacyjnych (PD-1971-01). [thesis] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Wybrane problemy podejmowania decyzji w kompleksach operacji

Jerzy Józefczyk, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu (2011)

Konstrukcja i testowanie automatów rozmytych za pomocą technik metaheurystycznych

Krzysztof Zaniewski, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Metoda planowania optymalnego układu stacji bazowych bezprzewodowego systemu transmisji danych LMDS

Jacek Waglowski, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

On a certain maintenance policy for a stochastically deteriorating system (PN-1985-14)

Jacek Malinowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (2018)

Nowa metoda analizy skupień z globalną funkcją celu

Jan Owsiński, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Optymalizacja sieci teleinformatycznej koncernu medialnego w warunkach nietypowych ograniczeń

Maciej Łopaciński, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

See more