REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/20139

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/20139

Resource type: thesis

Analiza niezawodności systemów w zmiennych warunkach eksploatacji

View

Resource metadata

Title Analiza niezawodności systemów w zmiennych warunkach eksploatacji
Title variant: Systems reliability analysis enable operation conditions
Persons Authors: Joanna Soszyńska-Budny
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Celem pracy jest analiza niezawodności wybranych wielostanowych systemów technicznych w zmiennych warunkach eksploatacji oraz wskazanie możliwości praktycznego zastosowania uzyskanych wyników w eksploatacji złożonych systemów transportowych. W pracy zdefiniowane zostały wielostanowe jednorodne i niejednorodne systemy szeregowe, równoległe, progowe, szeregowo-równoległe i szeregowo-progowe. Zostały wyznaczone dokładne funkcje niezawodności tych systemów w przypadku ogólnym, a także w przypadku szczególnym, gdy ich elementy posiadają wykładnicze funkcje niezawodności. W pracy zaproponowany został semi-markowski model procesu eksploatacji rozważanych systemów wielostanowych – zostały zdefiniowane jego podstawowe parametry i funkcje niezawodności. Zostały sformułowane i udowodnione ogólne twierdzenia pomocnicze dotyczące granicznych funkcji niezawodności wielostanowych systemów w zmiennych warunkach eksploatacyjnych. Na ich podstawie udowodnione są szczególne przypadki twierdzeń dotyczące granicznych funkcji niezawodności dla systemów wykładniczych, tzn. dla systemów, których elementy posiadają wielostanowe wykładnicze funkcje niezawodności. Wyniki teoretyczne rozprawy zostały praktycznie zastosowane do oszacowania charakterystyk niezawodności portowego systemu transportu paliwa oraz portowego systemu transportu zboża, będących typowymi systemami złożonymi charakteryzującymi się zmiennymi w czasie procesami eksploatacji. (Polish)
Description in another language: The main aim of this dissertation is to analyze the reliability of selected multi-state technical systems in changing operating conditions and to indicate the possibility of practical application of the obtained results in the operation of complex transport systems. The work defines multi-state homogeneous and inhomogeneous serial systems, parallel systems, threshold systems, series-parallel and series-threshold systems. The exact reliability functions of these systems have been determined in the general case, as well as in the particular case where their elements have exponential reliability functions. The dissertation proposes a semi-markowski model of the operation process of the considered multi-state systems - its basic parameters and reliability functions have been defined. General auxiliary theorems regarding limit functions of reliability of the multi-state systems in changing operating conditions have been formulated and proved. Based on them, there are proven cases of claims regarding limit reliability functions for exponential systems, i.e. for systems whose elements have multi-state exponential reliability functions. The theoretical results of the dissertation were practically used to estimate the reliability characteristics of the fuel transport system in ports and grain transport system in ports, which are typical complex systems characterized by variable operation over time. (English)
Keywords "reliability"@en, "niezawodność"@pl, "systemy wielostanowe"@pl, "systemy złożone"@pl, "zmienne warunki eksploatacji"@pl
Classification Resource type: thesis
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)
Destination group: scientists, students, entrepreneurs
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Warszawa
Creation time: 2006
Number of pages: 158
Supervisor: Krzysztof Stanisław Kołowrocki
Resource language: Polish
Location: Warszawa
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 28-09-2018
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie, Kolekcja e-Biblio IBS PAN

Citation

Copied

Joanna Soszyńska-Budny. Analiza niezawodności systemów w zmiennych warunkach eksploatacji. [thesis] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Metoda przyspieszonej oceny stanu granicznego elementów mechanicznych

Katarzyna Topolska, thesis, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / mechanika (2011)

Uogólniony rozkład gamma i rozkład potęgowy jako rozkład trwałości elementów (PD-1970-02)

Kazimierz Ciechanowicz, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / matematyka (2018)

Wyznaczanie granicznych funkcji niezawodności systemów szeregowo-progowych

Beata Katarzyna Milczek, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Identyfikacja dynamicznych systemów złożonych z wykorzystaniem sieci neuronowych

Jarosław Drapała, thesis, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / informatyka (2011)

Rekurencyjne algorytmy identyfikacji dwustopniowej obiektów dynamicznych

Marcin Gieracha, thesis, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

See more