REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/63635

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/63635

Resource type: notka biograficzna

Notka Biograficzna - Bogdan Łazarkiewicz

Resource metadata

Title Notka Biograficzna - Bogdan Łazarkiewicz
Persons Partner: Wrocław Medical University
Biogram Profesor Bogdan Łazarkiewicz w 1949 r. ukończył Liceum Humanistyczne Państwowego Gimnazjum i Liceum w Ząbkowicach Śląskich, uzyskując świadectwo dojrzałości. Od 1949 r. studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej, a od 1950 r. na Akademii Medycznej we Wrocławiu, gdzie uzyskał w 1954 r. dyplom lekarza. Pracę na Akademii Medycznej we Wrocławiu rozpoczął w 1951 r. w Zakładzie Anatomii Opisowej, skąd w 1961 r. został przeniesiony do II Katedry i Kliniki Chirurgii, kierowanej przez prof. dr hab. Wiktora Brossa. Od 1954 r. pracował przez 5 lat na Oddziale Chirurgicznym Szpitala im. L. Rydygiera, a w okresie od 1959 do 1961 r. odbywał 2-letnią służbę wojskową na Oddziale Chirurgicznym 4. Wojskowego Szpitala Okręgowego we Wrocławiu. W 1958 r. uzyskał specjalizację I stopnia, a w 1962 r. II stopnia z chirurgii ogólnej. Stopień doktora medycyny otrzymał w 1964 r., a w 1972 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. W 1975 r. został mianowany docentem. Rada Państwa uchwałą z dnia 19 czerwca 1982 r. nadała mu tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a w 1989 r. profesora zwyczajnego. Uchwałą Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2002 r. otrzymał doktorat honoris causa tej Uczelni. Przez 20 lat od 1980 do 2000 roku kierował II Katedrą i Kliniką Chirurgii Akademii Medycznej we Wrocławiu. Przez dwie kadencje od 1978 do 1984 pełnił funkcję prorektora, a w latach 1987-1990 rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od 1985 r. był stałym członkiem kolegium redakcyjnego czasopisma "Coloproctology", od 1991 r. "Acta Endoscopica Polona" a od 1994 r. "Polskiego Przeglądu Chirurgicznego". Był członkiem wielu towarzystw naukowych m.in.: International College of Surgeons od 1980 r., Collegium Internationale Chirurgiae Digestivae od 1985 r., Polskiego Towarzystwa Lekarskiego od 1955 r. oraz Towarzystwa Chirurgów Polskich od 1958 r. Opublikował, jako autor lub współautor, ponad 400 prac naukowych. Opracował i wprowadził nowe metody operacyjne, takie jak: wagotomię wysoce wybiórczą, własną modyfikację zespolenia przełykowo-jelitowego po gastrektomii, operację przepuklin rozworu przełykowego drogą torakotomii, leczenie ciężkiego rozlanego zapalenia otrzewnej metodą otwartą i zabiegi endoskopowe i laparoskopowe. Otrzymał wiele nagród m.in.: nagrodę naukową I stopnia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w 1964 r., nagrody naukowe Zarządu Głównego TChP w 1970 r. i w 1976 r. oraz nagrodę Kolegium Rektorów Wyższych Uczelni Wrocławia w 1990 r. Został uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi oraz medalami m.in.: Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski w 1999 r., Złotym Krzyżem Zasługi w 1975 r. oraz Medalem Komisji Edukacji Naukowej w 1989 r. (Polish)
Description in another language: In 1949 he graduated from the State Gymnasium and Secondary School of Humanities in Ząbkowice Śląskie obtaining secondary school certificate. From 1949 he studied at the Faculty of Medicine of the University and Polytechnic in Wrocław, and from 1950 at the Wrocław Medical Academy, where he received his medical diploma in 1954. He started working at the Wrocław Medical Academy in 1951 at the Department of Descriptive Anatomy, from where in 1961 he was transferred to the 2nd Department and Clinic of Surgery, led by professor Victor Bross. Since 1954 he worked, for 5 years, at the Surgical Ward of the L. Rydygier Hospital and in the period between 1959 and 1961 he served 2 years of military service at the Surgical Ward of the 4th Military District Hospital in Wrocław. In 1958 he obtained the 1st degree specialization, and in 1962 the 2nd degree specialization in general surgery. He was awarded the degree of doctor of medicine in 1964, and in 1972 obtained the postdoctoral degree. In 1975 he was appointed a docent. The State Council in its resolution on June 19, 1982 granted him the academic title of associate professor, and in 1989 the title of full professor. By the resolution of the Senate of the Wrocław Agricultural Academy on February 22, 2002, he was awarded an honorary doctorate of the Academy. For 20 years from 1980 untill 2000 he was the head of the 2nd Department and Clinic of Surgery at the Medical Academy in Wrocław. For two terms from 1978 untill 1984 he was the Vice-Rector, and from 1987 untill 1990 the Rector of Wrocław Medical Academy. From 1985 he has been a member of the editorial board of the journal "Coloproctology", since 1991 "Acta Endoscopica Polona" and since 1994 "Polish Surgical Review". He was a member of many scientific societies, including: International College of Surgeons from 1980, Collegium Internationale Chirurgiae Digestivae from 1985, Polish Medical Association from 1955, Association of Polish Surgeons from 1958. He published as an author or co-author more than 400 papers. He developed and introduced new surgical methods such as highly selective vagotomy, his own modification of esophageal-intestinal anastomosis after gastrectomy, surgery of esophageal hernias by thoracotomy, treatment of severe diffuse peritonitis by an open method and endoscopic and laparoscopic procedures. He received many awards, including: the 1st degree scientific award of the Minister of Health and Social Welfare in 1964, scientific awards of the Association of Polish Surgeons in 1970 and in 1976, the award of the College of Rectors of Universities in Wrocław in 1990. He was honored with many state decorations and medals, including the Commander's Cross of the Order of Polonia Restituta in 1999, the Golden Cross of Merit in 1975, and the Medal of the Commission of National Education in 1989. (English)
Keywords "Surgery"@en, "Chirurgia"@pl, "notka biograficzna"@pl
Classification Resource type: notka biograficzna
Scientific discipline: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)
Destination group: students, general public
Harmful content: No
Characteristics Person: Bogdan Łazarkiewicz
Graduation specialty: chirurgia, medycyna
Year of awarding the title of doctor honoris causa: 2009
Picture License: No results
Bibliographies
 • Authors: Bogdan Łazarkiewicz
  Title: Moja akademia
  Year of publication: 2017

 • Authors: Bogdan Łazarkiewicz
  Title: Podstawy chirurgii : skrypt dla studentów stomatologii
  Year of publication: 1986

 • Authors: Bogdan Łazarkiewicz
  Title: Krążenie pozaustrojowe głowy w normotermii
  Year of publication: 1973

 • Authors: Bogdan Łazarkiewicz
  Title: Lepkość krwi w czasie krążenia pozaustrojowego i hipotermii
  Year of publication: 1969

 • Authors: Bogdan Łazarkiewicz
  Title: Wybrane zagadnienia z higieny środowiska pracy
  Year of publication: 1969

 • Authors: Bogdan Łazarkiewicz
  Title: Refleksje chirurga
  Year of publication: 2015

 • Authors: Bogdan Łazarkiewicz
  Title: Prezesi Towarzystwa Chirurgów Polskich 1889-2003
  Year of publication: 2003

 • Authors: Bogdan Łazarkiewicz
  Title: Prof. dr hab. Stefan Koczorowski (1910-1997)
  Title of source document: Pol. Prz. Chir.
  Numbering (annual, number, issue, part): 1998; 70(1)

 • Authors: Bogdan Łazarkiewicz
  Cocreators: Zygmunt Grzebieniak, Jacek Kibler, Wojciech Kielan
  Title: Zastosowanie programu komputerowego Maruyama w postępowaniu operacyjnym i prognozowaniu u chorych z wczesnym rakiem żołądka
  Title of source document: Pol. Prz. Chir.
  Numbering (annual, number, issue, part): 1996; 68(3)

 • Authors: Bogdan Łazarkiewicz
  Cocreators: Jacek Kibler
  Title: Naczyniak jamisty wątroby leczony wycięciem lewego płata
  Title of source document: Pol. Prz. Chir.
  Numbering (annual, number, issue, part): 1995; 67(1)

 • Authors: Bogdan Łazarkiewicz
  Cocreators: Antoni Aroński, Zygmunt Grzebieniak, Jerzy Medyński
  Title: Endoskopowa gastrostomia przezskórna w materiale własnym
  Title of source document: Acta Endoscop. Pol.
  Numbering (annual, number, issue, part): 1991; 1(1)

 • Authors: Bogdan Łazarkiewicz
  Cocreators: Zygmunt Grzebieniak, Józef Kalemba, Piotr Rogalski
  Title: Operacja Kuntzena w leczeniu żołądka kaskadowego
  Title of source document: Wiadomości Lekarskie
  Numbering (annual, number, issue, part): 1981; 34(9)

 • Authors: Bogdan Łazarkiewicz
  Cocreators: Wiktor Albert
  Title: Szpiczak okrężnicy
  Title of source document: Wiadomości Lekarskie
  Numbering (annual, number, issue, part): 1982; 35(21)

 • Authors: Bogdan Łazarkiewicz
  Cocreators: Zygmunt Grzebieniak, Wojciech Kielan, Jerzy Medyński, Krzysztof Zwoliński
  Title: Przepukliny brzuszne o nietypowej lokalizacji
  Title of source document: Pr. Nauk. AM we Wrocławiu
  Numbering (annual, number, issue, part): 1985; 18(1/2)

 • Authors: Bogdan Łazarkiewicz
  Cocreators: Zygmunt Grzebieniak, Józef Kalemba, Ryszard Maj, Mieczysław Sienkiewicz
  Title: Polip gruczolakowaty pęcherzyka żółciowego
  Title of source document: Polski Tygodnik Lekarski
  Numbering (annual, number, issue, part): 1980; 35(20)

 • Authors: Bogdan Łazarkiewicz
  Cocreators: Zygmunt Grzebieniak, Wojciech Kielan, Adam Skalski, Piotr Żukrowski
  Title: Jan Mikulicz-Radecki: one of the creators of world surgery
  Title of source document: Keio J. Med.
  Numbering (annual, number, issue, part): 2005; 54(1)

 • Authors: Bogdan Łazarkiewicz
  Cocreators: Zygmunt Grzebieniak, Wojciech Kielan, Robert Tarnawa
  Title: Przepukliny rozworu przełykowego w materiale własnym
  Title of source document: Polski Przegląd Chirurgiczny
  Numbering (annual, number, issue, part): 2001; 73(5)

 • Authors: Bogdan Łazarkiewicz
  Cocreators: Franciszek Iwańczak, Barbara Iwańczak, Wojciech Kielan, Wojciech Kwarciński, Andrzej Stawarski
  Title: Cholecystektomia laparoskopowa u dzieci
  Title of source document: Gastroenterol. Pol.
  Numbering (annual, number, issue, part): 1998; 5(2)

 • Authors: Bogdan Łazarkiewicz
  Cocreators: Wojciech Kwarciński, Jerzy Rudnicki
  Title: Pierścienie biofragmentalne Valtrac w chirurgii jelita grubego
  Title of source document: Gastroenterol. Pol.
  Numbering (annual, number, issue, part): 1996; 3(4)

 • Authors: Bogdan Łazarkiewicz
  Cocreators: Zygmunt Grzebieniak, Wojciech Kielan, Marek Woytoń
  Title: Zewnętrzna przetoka trzustkowa wyleczona zespoleniem trzustkowo-jelitowym
  Title of source document: Post. Med. Klin. Dośw.
  Numbering (annual, number, issue, part): 1995; 4(3)
Bibliographies
 • Authors: Zygmunt Grzebieniak
  Title: 45 lat pracy chirurgicznej, naukowej i dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Bogdana Łazarkiewicza
  Title of source document: Magistro et medico : profesorowi zwyczajnemu doktorowi habilitowanemu Bogdanowi Łazarkiewiczowi w 45-lecie pracy chirurgicznej, naukowej i dydaktycznej
  Year of publication: 2000
  From page: 11
  To page: 19

 • Authors: Leszek Paradowski
  Title: Działalność prof. zw. dr. hab. Bogdana Łazarkiewicza w Akademii Medycznej we Wrocławiu
  Title of source document: Magistro et medico : profesorowi zwyczajnemu doktorowi habilitowanemu Bogdanowi Łazarkiewiczowi w 45-lecie pracy chirurgicznej, naukowej i dydaktycznej
  Year of publication: 2000
  From page: 53
  To page: 54
Activity Location: Wrocław
Unit name: Akademia Medyczna we Wrocławiu - II Katedra i Klinika Chirurgii
Studies Unit name: Akademia Medyczna we Wrocławiu
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Michał Olczyk
Availability date: 12-01-2022
Collections Kolekcja Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Doktorzy Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Citation

Copied

Notka Biograficzna - Bogdan Łazarkiewicz. [notka biograficzna] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_UMW.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Picture

Similar resources

Notka Biograficzna - Maksymilian Wilimowski

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Stanisław J. Konturek

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Francis Megraud

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Hans Riegner

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu (2018)

Notka Biograficzna - Andrea Richard Genazzani

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Carl Georg Friedrich Wilhelm Fluegge

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

See more