REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/63619

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/63619

Resource type: notka biograficzna

Notka Biograficzna - Hans Akerblom

Resource metadata

Title Notka Biograficzna - Hans Akerblom
Persons Partner: Wrocław Medical University
Biogram Był specjalistą pediatrii i endokrynologii pediatrycznej, jednym z najwybitniejszych diabetologów dziecięcych na świecie. W 1960 r. ukończył Wydział Lekarski na Uniwersytecie w Helsinkach. W latach 1964-1967 był rezydentem w Klinice Pediatrycznej w Helsinkach, w latach 1969-73 docentem, wykładowcą na uniwersytetach w Helsinkach i Oulu. Od 1973 do 1979 r. pracował jako docent na Uniwersytecie w Oulu, a w latach 1982-1983 jako profesor pediatrii na Uniwersytecie w Umea (Szwecja). Od 1985 do 2000 r. był profesorem pediatrii i kierownikiem Kliniki Pediatrycznej na Uniwersytecie w Helsinkach. Od 2001 r. był głównym koordynatorem międzynarodowego programu badawczego, w którym uczestniczyły kliniki z 14 krajów Europy, USA, Kanady i Australii. Celem programu było obniżenie liczby zachorowań na cukrzycę typu 1 u dzieci. W Polsce w programie, dzięki współpracy z profesorem, uczestniczyły cztery ośrodki - w Katowicach, Łodzi, Krakowie i Wrocławiu. Krajowym koordynatorem badań była profesor R. Wąsikowa. Umożliwił on ówczesnym pracownikom Kliniki Endokrynologii Wieku Rozwojowego Akademii Medycznej we Wrocławiu realizację kilku prac doktorskich nagrodzonych przez Radę Wydziału Akademii Medycznej we Wrocławiu praz pracy habilitacyjnej. Wyniki badań były przedstawiane na zjazdach międzynarodowych i krajowych, na których uzyskały bardzo wysokie oceny. Głównym obszarem jego zainteresowań były: etiologia i patogeneza cukrzycy typu 1 oraz prewencja oraz epidemiologia choroby u dzieci. Do zainteresowań należały również prekursory miażdżycy u dzieci i młodzieży oraz ryzyko choroby niedokrwiennej serca w tej grupie wiekowej. Był członkiem wielu towarzystw naukowych m.in.: Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Europejskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Był członkiem honorowym towarzystw m.in.: Międzynarodowego Towarzystwa Diabetologów Dziecięcych, Societas Medica Chirurgica Bononiensis, Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. W latach 1994-2002 był członkiem kolegium redakcyjnego czasopisma "Pediatric Endocrinology and Metabolism", od 1998 r. "Diabeto-Panorama", w latach 1992-1996 był redaktorem naczelnym "Arctic Medical Research" oraz innych czasopism naukowych. Otrzymał wyróżnienia i nagrody m.in.: Nagrodę Andrei Prader od Europejskiego Towarzystwa Endokrynologów Dziecięcych (1998 r.), Srebrny Medal Uniwersytetu w Helsinkach (1994 r.). Był promotorem licznych prac na stopień doktora nauk medycznych uniwersytetów w Helsinkach, Oulu i Turku. Był autorem lub współautorem ponad 400 prac naukowych, w tym 308 artykułów oryginalnych oraz 127 prac poglądowych. Stworzył fińską szkołę pediatrów diabetologów, odgrywając dominującą rolę w diabetologii światowej. (Polish)
Description in another language: A specialist in pediatrics and pediatric endocrinology, one of the most prominent pediatric diabetologists in the world. In 1960 he graduated from the Faculty of Medicine at the University of Helsinki. Between 1964 and 1967 he was a resident at the Pediatric Clinic in Helsinki, between 1969 and 1973 an associate professor and lecturer at the universities in Helsinki and Oulu. From 1973 to 1979 he worked as an associate professor at the University of Oulu and between 1982 and 1983 as a professor of paediatrics at the Umea University (Sweden). From 1985 to 2000 he was professor of pediatrics and head of the Pediatric Clinic at the University of Helsinki. Since 2001, he has been the coordinator of an international research program in which clinics, from 14 European countries, the USA, Canada and Australia were participating. The program aimed to reduce the number of cases of type 1 diabetes in children. In Poland, there were four centers participating in the program - in Katowice, Łódź, Kraków and in Wrocław. Professor R. Wąsikowa from the Medical Academy in Wrocław was the national research coordinator. It allowed the employees of the Department of Endocrinology of Developmental Age of the Medical Academy in Wrocław to carry out several PhDs and postdoctoral degrees awarded by the Faculty Council of the Medical Academy in Wrocław. The results of the research were presented at international and national conventions. His main areas of focus were the etiology and pathogenesis of type 1 diabetes and prevention and epidemiology of the disease in children. He also tested the precursors of atherosclerosis in children and young people and the risk of ischemic heart diseases in this age group. He was a member of many scientific societies, including the American Diabetes Association and the European Academy of Paediatrics. He was an honorary member of many societies including: the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes, Societas Medica Chirurgica Bononiensis and the Polish Diabetes Association. Between 1994 and 2002 he was a member of the editorial board of the journal "Pediatric Endocrinology and Metabolism", from 1998 the "Diabeto-Panorama"', between 1992 and 1996 he was the editor-in-chief of "Arctic Medical Research" and other scientific journals. He received many distinctions and awards including the Andrea Prader Prize from the European Society for Paediatric Endocrinology (1998) and the Silver Medal of the University of Helsinki (1994). He was the supervisor of numerous works for the PhDs at the universities of Helsinki, Oulu and Turku. He was the author or co-author of over 400 scientific papers, including 308 original articles and 127 review papers. He created the Finnish school of pediatric diabetologists, playing a dominant role in the world. (English)
Keywords "Pediatrics"@en, "Pediatria"@pl, "notka biograficzna"@pl
Classification Resource type: notka biograficzna
Scientific discipline: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Person: Hans Akerblom
Graduation specialty: pediatria, medycyna
Year of awarding the title of doctor honoris causa: 2004
Picture License: No results
Bibliographies
 • Authors: Hans Akerblom
  Title: Blood Acetone Bodies of juvenile diabetics after exercise
  Year of publication: 1965

 • Authors: Hans Akerblom
  Cocreators: Hilkka Hiekkala
  Title: Diurnal blood and urine glucose and acetone bodies in labile juvenile diabetics on one — and two-injection insulin therapy
  Title of source document: Diabetologia
  Numbering (annual, number, issue, part): 1970; 6(2)

 • Authors: Hans Akerblom
  Cocreators: M. Knip
  Title: Early nutrition and later diabetes risk
  Title of source document: Advances in Experimental Medicine and Biology
  Numbering (annual, number, issue, part): 2005; 569

 • Authors: Hans Akerblom
  Cocreators: J. Ilonen
  Title: New technologies and genetics of type 1 diabetes
  Title of source document: Diabetes Technology & Therapeutics
  Numbering (annual, number, issue, part): 1999; 1(2)

 • Authors: Hans Akerblom
  Cocreators: O. Vaarala
  Title: Cow milk proteins, autoimmunity and Type 1 diabetes
  Title of source document: Experimental and Clinical Endocrinology and Diabetes
  Numbering (annual, number, issue, part): 2007; 105(2)

 • Authors: Hans Akerblom
  Cocreators: E. A. Kaprio
  Title: Care in diabetic emergencies
  Title of source document: The Indian Journal of Pediatrics
  Numbering (annual, number, issue, part): 1989; 56(1)

 • Authors: Hans Akerblom
  Title: Risk factor levels of coronary heart disease and their determinants in finnish children and adolescents
  Title of source document: Nutrition Today
  Numbering (annual, number, issue, part): 1985; 20(2)
Bibliography Authors: M. Knip
Cocreators: Johanna Vesterinen
Title: In Memoriam Professor Emeritus Hans K. Åkerblom
Title of source document: Pediatric Diabetes,
Numbering (annual, number, issue, part): 2019; 20(8)
Activity Location: Helsinki
Unit name: Uniwersytet w Helsinkach - Klinika Pediatryczna
Studies Unit name: Uniwersytet w Helsinkach - Wydział Lekarski
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Michał Olczyk
Availability date: 04-01-2022
Collections Kolekcja Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Doktorzy Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Citation

Copied

Notka Biograficzna - Hans Akerblom. [notka biograficzna] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_UMW.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Picture

Similar resources

Notka Biograficzna - Maksymilian Wilimowski

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Stanisław J. Konturek

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Francis Megraud

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Carl Georg Friedrich Wilhelm Fluegge

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Hans Riegner

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu (2018)

Notka Biograficzna - Andrea Richard Genazzani

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

See more