REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/63616

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/63616

Resource type: notka biograficzna

Notka Biograficzna - Tadeusz Wilczok

Resource metadata

Title Notka Biograficzna - Tadeusz Wilczok
Persons Partner: Wrocław Medical University
Biogram Studiował we Wrocławiu, w Katowicach, w Moskwie i w Moguncji. W 1960 r. uzyskał stopień naukowy doktora w zakresie biochemii na Uniwersytecie w Łodzi, a w 1963 r. stopień doktora habilitowanego w zakresie biochemii i biofizyki. Odbył liczne staże zagraniczne w renomowanych ośrodkach naukowych w zakresie biochemii i biofizyki molekularnej w Stuttgarcie, Frankfurcie, Monachium, Paryżu, Londynie, Glasgow, Belgradzie, Pradze, Leningradzie, a także w USA. Był członkiem wielu towarzystw naukowych w kraju i zagranicą, w tym Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i European Association of Pharma Biotechnology, był Prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biofizyki. W latach 1958-1966 pracował w Zakładzie Biologii Nowotworów Instytutu Onkologii w Gliwicach, a od 1966 r. był pracownikiem Śląskiej Akademii Medycznej. Był kolejno kierownikiem katedry, dyrektorem Instytutu Chemii i Fizyki Medycznej. Przeszedł wszystkie szczeble awansu naukowego od stopnia zastępcy asystenta do profesora zwyczajnego. Organizator Wydziału Farmaceutycznego Śląskiej Akademii Medycznej i wieloletni prodziekan i dziekan. W latach 1996-1999 Prorektor ds. Nauki, a od 1999 r. pełnił drugą kadencję jako Rektor Śląskiej Akademii Medycznej. W 2003 r. został wybrany na Prezydenta Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich. Wybitny organizator życia akademickiego i promotor rozwoju młodej kadry naukowej, Doktor Honoris Causa Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Posiadał znaczący dorobek naukowy w problematyce uwodnienia biopolimerów DNA, badania struktury DNA, wbudowywania egzogennego DNA i RNA do komórek prawidłowych, nowotworowych, embrionalnych i regenerujących i tym samym należał do grupy badaczy, którzy stworzyli podwaliny do terapii genowej w okresie, kiedy pojęcie terapii genowej jeszcze nie istniało. Był członkiem komitetów i komisji Polskiej Akademii Nauk. W 1998 r. został członkiem Francuskiej Akademii Nauk Farmaceutycznych. Był autorem 238 oryginalnych prac naukowych, 305 doniesień naukowych, promotorem 140 prac magisterskich, 60 prac doktorskich, 18 przewodów habilitacyjnych i wnioskodawcą oraz opiniodawcą w 26 przewodach do tytułu profesora. Był recenzentem w 87 przewodach doktorskich i w 29 przewodach habilitacyjnych. (Polish)
Description in another language: He studied in Wrocław, Katowice, Moscow and in Mainz. In 1960 he obtained his PhD in biochemistry at the University of Łódź and in 1963 his postdoctoral degree in biochemistry and biophysics. He visited many prestigious study centers for research internships in the biochemistry and molecular biophysics field, for example in Stuttgart, Frankfurt, Munich, Paris, London, Glasgow, Belgrade, Prague, Leningrad and in the USA. He was a member of many scientific societies, both national and foreign. He was an Honorary Member of the Polish Pharmaceutical Society and the European Association of Pharma Biotechnology and was the president of the Main Board of The Biophysical Society. Between 1958 and 1966 he worked at the Department of Cancer Biology at the Institute of Oncology in Gliwice and from 1966 at the Silesian Medical Academy. He was the supervisor and the director of the Institute of Chemistry and Medical Physics. The founder of the Faculty of Pharmacy of the Silesian Medical Academy as well as Vice-Dean and the Dean. Between 1996 and 1999 the Vice-Rector for Science and from 1999 he was a Rector for two terms. From 2003 he was the president of the Regional Conference of Rectors of Academic Schools in Poland. An outstanding organizer of academic life and supervisor for young academic staff. Doctor Honoris Causa of the Silesian Medical Academy in Katowice. His academic achievements consisted of the studies of the DNA structure, hydration of DNA bases, exogenous incorporation of DNA and RNA into the correct, cancerous, embryonic and restorative cells. He was one of the founders of the gene therapy. He was a member of many committees of the Polish Academy of Sciences. In 1998 he became the member of the French Academy of Pharmaceutical Sciences. He was an author of 238 original scientific papers, 305 scientific reports, the supervisor for 140 Master's thesis, 60 PhD, 18 postdoctoral thesis and the applicant and opinion maker of 26 thesis for the professor titles. He was a reviewer of 87 PhDs and 29 postdoctoral theses. (English)
Keywords "Biophysics"@en, "Biochemistry"@en, "Biofizyka"@pl, "Biochemia"@pl, "notka biograficzna"@pl
Classification Resource type: notka biograficzna
Scientific discipline: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne (2018)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Person: Tadeusz Wilczok
Graduation specialty: biofizyka, nauki przyrodnicze, biochemia
Year of awarding the title of doctor honoris causa: 2003
Picture License: No results
Bibliographies
 • Authors: Tadeusz Wilczok
  Cocreators: Magdalena Tkacz
  Title: Introduction to molecular biology and molecular genetics
  Year of publication: 2009

 • Authors: Tadeusz Wilczok
  Cocreators: Magdalena Tkacz
  Title: Introduction to bioinformatics
  Year of publication: 2009

 • Authors: Tadeusz Wilczok
  Cocreators: Ludmiła Węglarz
  Title: Atlas przemian metabolicznych
  Year of publication: 1986

 • Authors: Tadeusz Wilczok
  Cocreators: Joanna Głogowska, Urszula Mazurek, Rafał Stojko, Andrzej Witek
  Title: Ocena ekspresji mRNA genów podjednostek telomerazy komórek macierzystych krwi pępowinowej w zależności od czasu preparatyki
  Title of source document: Ginekol. Pol.
  Numbering (annual, number, issue, part): 2004; 75 supl

 • Authors: Tadeusz Wilczok
  Cocreators: Urszula Mazurek, Agnieszka Michalska, Anita Olejek
  Title: HPV16 and HPV18 E6, E7 genes expression analysis in surgical material of patients with vulvar carcinoma
  Title of source document: Ginekol. Onkol.
  Numbering (annual, number, issue, part): 2004; 2(4)

 • Authors: Tadeusz Wilczok
  Cocreators: Beata Cwalina, Zofia Dzierżewicz
  Title: Bakterie Bilophila wadsworthia i ich znaczenie kliniczne
  Title of source document: Post. Mikrobiol.
  Numbering (annual, number, issue, part): 1998; 37(3)

 • Authors: Tadeusz Wilczok
  Cocreators: Beata Cwalina, Zofia Dzierżewicz, Ludmiła Węglarz
  Title: Activity of sulphite oxidase, thiosulphate oxidase and rhodanese in Thiobacillus ferrooxidans during sphalerite leaching
  Title of source document: Acta Microbiol. Pol.
  Numbering (annual, number, issue, part): 1990; 39(1/2)

 • Authors: Tadeusz Wilczok
  Cocreators: Ewa Buszman, Małgorzata Latocha, Barbara Pilawa
  Title: Free radical and binding properties of melanins from Drosophila melanogaster
  Title of source document: Pol. J. Med. Phys. Eng.
  Numbering (annual, number, issue, part): 1995; 1(1) suppl.
Activity Location: Katowice
Unit name: Śląska Akademia Medyczna
Studies Unit name: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Katowicach
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Michał Olczyk
Availability date: 04-01-2022
Collections Kolekcja Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Doktorzy Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Citation

Copied

Notka Biograficzna - Tadeusz Wilczok. [notka biograficzna] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_UMW.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Picture

Similar resources

Notka Biograficzna - Maksymilian Wilimowski

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Stanisław J. Konturek

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Francis Megraud

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Carl Georg Friedrich Wilhelm Fluegge

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Hans Riegner

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu (2018)

Notka Biograficzna - Andrea Richard Genazzani

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

See more