REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/19629

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/19629

Resource type: thesis

Wyznaczanie oceny grupowej z uwzględnieniem obiektów równoważnych i nierównoważnych

Widok

Resource metadata

Title Wyznaczanie oceny grupowej z uwzględnieniem obiektów równoważnych i nierównoważnych
Title variant: Determining group judgement when indifference or incomparability of alternatives are allowed
Persons Authors: Hanna Bury
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Przedmiotem pracy jest zagadnienie wyznaczania oceny grupowej w sytuacji, gdy oceny ekspertów podawane są w skali porządku oraz gdy eksperci nie zawsze są w stanie określić relację ścisłej preferencji między obiektami, tzn. w ocenach ekspertów mogą występować zarówno obiekty równoważne, jak i nieporównywalne.
Zaproponowany w pracy relacyjny model preferencji ekspertów prowadzi do sformułowania problemu wyznaczania oceny grupowej w postaci zadania optymalizacji zerojedynkowej.
Poszukiwane rozwiązanie ma postać binarnej relacji preferencji zagregowanej.
Paradygmat relacji binarnych umożliwia modelowanie równoważności i nieporównywalności obiektów zarówno w opiniach ekspertów, jak i w ocenie grupowej.
Sformułowanie zadania wyznaczania oceny grupowej (relacji preferencji zagregowanej) jako problemu optymalizacji umożliwia wprowadzenie explicite ograniczeń na postać oceny grupowej, szczególnie dotyczących przechodniości (jak również spójności lub antysymetryczności).
W pracy główny nacisk położono na obliczeniowe aspekty wyznaczania oceny grupowej. Omówiono wybrane metody tworzenia oceny grupowej, w szczególności metody optymalizacyjne. Przedstawiono metodę mediany Kemeny’ego oraz podano jej uogólnienie pozwalające na uwzględnienie rozważanych relacji między obiektami. (Polish)
Description in another language: The purpose of the thesis is determining group judgement when experts’ opinions are given in order scale and indifference or incomparability of alternatives are allowed. Relational analysis approach has been applied to model experts’ preferences. The group judgement – in the form of a binary relation of an aggregated preference – has been determined as a solution of a binary optimization problem. The binary relations paradigm makes it possible to model indifference and incomparability of alternatives in experts’ opinions as well as in group judgement. Optimization approach makes it possible to explicitly impose some constraints needed on the form of the group judgement, namely transitivity and/or completeness or antisymmetry.
Numerical aspects of determining the group judgement are mentioned in the thesis and some methods have been described. Special attention has been paid to the standard as well as the generalized (i.e. taking into account indifferent and incomparable alternatives) method of Kemeny’s median. (English)
Keywords "ocena grupowa"@pl, "oceny ekspertów podawane w skali porządku"@pl, "analiza relacyjna"@pl, "binarne relacje preferencji"@pl, "równoważność obiektów"@pl, "nieporównywalność obiektów"@pl, "metoda mediany Kemeny'ego"@pl, "binarna relacja preferencji zagregowanej"@pl, "optymalizacja zero-jedynkowa"@pl, "model relacyjny"@pl
Classification Resource type: thesis
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)
Destination group: scientists, students, entrepreneurs
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Warszawa
Creation time: 2015
Number of pages: 132
Supervisor: Wiesław Henryk Krajewski
Resource language: Polish
Location: Warszawa
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Justyna Kupczak
Availability date: 16-10-2018
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie, Kolekcja e-Biblio IBS PAN

Citation

Copied

Hanna Bury. Wyznaczanie oceny grupowej z uwzględnieniem obiektów równoważnych i nierównoważnych. [thesis] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Similar resources

There is no similar resources

See other resources