ODSYŁACZE

Link do zasobu (portal):

Link do zasobu (repozytorium):

https://id.e-science.pl/records/64

ZGŁOSZENIE

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
Zapoznałem/am się i akceptuję regulamin oraz politykę prywatności *

Resource type: praca dyplomowa

Matematyczny model optymalizacji alokacji kapitału w długookresowymy i średniookresowym horyzoncie czasowym

Resource metadata

Title Matematyczny model optymalizacji alokacji kapitału w długookresowymy i średniookresowym horyzoncie czasowym
Persons Authors: Leszek Pęksyk
Partner: Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie
Description Rozprawa dotyczy problematyki optymalizacji w zastosowaniu do alokacji kapitału inwestycyjnego (asset allocation) na część ryzykowną oraz bez ryzyka. Głównym celem rozprawy jest z jednej strony rozwinięcie teoretycznych (matematycznych) narzędzi badawczych za pomocą znanych metod optymalizacji, a z drugiej strony zastosowanie ich do rozwiązywania konkretnych zagadnień rynku finansowego. W pracy wykorzystuje się maksymalizację średniej geometrycznej stopy zwrotu jako kryterium wyboru portfela. Jako miara ryzyka określa się VAR (value at risk) - w pracy zaprezentowana jest ogólna definicja oraz sposób wyliczenia VAR, gdy stopy zwrotu mają rozkład normalny. Omówione jest inwestowanie w papiery ryzykowne i bez ryzyka. Zaprezentowane i przedyskutowane są modele: model alokacji tylko na rynku ryzykownym, gdy mamy dwie lub więcej stóp zwrotu; model niestacjonarny (zależny od czasu); model jednego rynku ryzykownego z uwzględnieniem wpływu wcześniejszych wyników na późniejsze (model niestacjonarny); stacjonarny model alokacji kapitału na dwu rynkach ryzykownych i w instrumenty bez ryzyka oraz stacjonarny model alokacji kapitału na dwóch rynkach ryzykownych. (Polski)
Description in a different language: The dissertation deals with optimization issues applied to the allocation of investment capital (asset allocation) to risky and risk-free parts. The main purpose of the dissertation is, on the one hand, to develop theoretical (mathematical) research tools by means of known optimization methods, and on the other hand, to apply them to solve specific financial market issues. The work uses the maximization of the average geometric return rate as a criterion for choosing a portfolio. The risk measure is defined as VAR (value at risk) - the work presents the general definition and method of calculating VAR when the return rates have normal distribution. Investment in risky and risk-free assets is discussed. Following models are presented and discussed: model of allocation only on the risky market when there are two or more rates of investment return; non-stationary model (time dependent); the model of one risky market, taking into account the impact of previous results on latter (non-stationary model); stationary model of capital allocation on two risky markets and in instruments without risk; and a stationary model of capital allocation on two risky markets. (Angielski)
Keywords "optymalizacja"@pl, "VAR"@pl, "alokacja kapitału"@pl, "ryzykowne papiery wartościowe "@pl
Classification Resource type: praca dyplomowa
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)
Target group: naukowcy, studenci, przedsiębiorcy
Information on harmful content: No
Characteristics Miejsce powstania: Warszawa
Czas powstania: 2003
Liczba stron: 116
Promotor: Leszek Saturnin Zaremba
Język zasobu: Polski
Lokalizacja: Warszawa
License CC BY-SA 4.0
Technical information Deponent: Anna Wasilewska
Data udostępnienia : 02-10-2018
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Leszek Pęksyk. Matematyczny model optymalizacji alokacji kapitału w długookresowymy i średniookresowym horyzoncie czasowym. [praca dyplomowa] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Files (2)