REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/82815

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/82815

Resource type: thesis

Algorytm optymalizacji procesu dyfuzji stosowanego w produkcji elementów półprzewodnikowych (PD-1975-04)

View

Resource metadata

Title Algorytm optymalizacji procesu dyfuzji stosowanego w produkcji elementów półprzewodnikowych (PD-1975-04)
Persons Authors: Wojciech Mały
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description W rozprawie przedstawiono metodę obliczeniową, która pozwala na uproszczenie projektowania oraz umożliwia sterowanie przebiegiem procesu dyfuzji domieszek do kryształu półprzewodnika. Metoda ta umożliwia obliczenie parametrów predyfuzji i redyfuzji pojedynczego procesu dyfuzji, dla których rozkład wdyfundowanej domieszki we wnętrzu półprzewodnika będzie najbliższy żądaniom konstruktora przyrządu. Użyty opis procesu został skonstruowany tak, że możliwe jest uwzględnianie w nim wpływu, jaki mają na dyfundującą domieszkę wszystkie operacje termiczne, a w tej liczbie również procesy dyfuzji innych domieszek. Opis procesu oraz zastosowany algorytm obliczeń zapewniają dużą szybkość działania całej metody. Uwzględnienie wzajemnych wpływów wszystkich dyfuzji na siebie daje możliwość zautomatyzowania wstępnych prac przy projektowaniu przyrządu. Uzyskana szybkość działania pozwala z kolei na wykorzystanie omawianej tu metody do sterowania całym procesem produkcji przyrządu, poprzez szybką modyfikację parametrów technologicznych kolejnych dyfuzji, dokonywanych na podstawie pomiarów efektów uzyskiwanych w procesach dyfuzji już wykonanych. W pracy dokonano niezbędnych uproszczeń i przybliżeń, aby zakres stosowalności proponowanej metody był możliwe szeroki. Oprócz rozważań teoretycznych w pracy przedstawiono implementację proponowanej metody oraz przykłady numeryczne. (Polish)
Keywords "proces dyfuzji"@pl, "optimization"@en, "diffusion process"@en, "optymalizacja"@pl, "produkcja półprzewodników"@pl, "semi-conductors production"@en
Classification Resource type: thesis
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Warszawa
Creation time: 1975
Number of pages: 217
Supervisor: Kazimierz Malanowski
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 13-01-2023
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Wojciech Mały. Algorytm optymalizacji procesu dyfuzji stosowanego w produkcji elementów półprzewodnikowych (PD-1975-04). [thesis] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Sterowanie statystycznie optymalne magazynem przy sprawdzaniu zapasów na bieżąco (PD-1972-03)

Zdzisław Sadowski, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Optymalizacja czasowo-przestrzennych struktur sieci informacyjnych (PD-1971-03)

Leon Słomiński, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Ku metryce dla układów nieholonomicznych. Część 2 - Planowanie toru

Ignacy Dulęba, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Metoda sekwencyjna programowania liniowego. (PN-1980-02)

Piotr Mazurek, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

See more