REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/82701

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/82701

Resource type: article, chapter

Estymacja objętości czynnych zbiorników przy zmiennych przepływach (RB-1996-41)

View

Resource metadata

Title Estymacja objętości czynnych zbiorników przy zmiennych przepływach (RB-1996-41)
Persons Authors: Lucyna Bogdan, Zbigniew Tadeusz Nahorski, Jan Studziński
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Rozważania zawarte w niniejszej pracy dotyczą zagadnienia obliczania objętości czynnych zbiorników ze zmiennym przepływem na podstawie pomiarów przepływów oraz pomiarów stężeń znacznika w zbiorniku i w dopływie. Tego typu zagadnienia występują często w praktyce, gdyż ścieki dopływające do oczyszczalni ścieków charakteryzują się znaczną dobową zmiennością szybkości dopływu. Rozwiązano równanie zbiornika przy zmiennym przepływie, a wyniki zostały przetestowane na pomiarach rzeczywistych zebranych w oczyszczalni ścieków w Rzeszowie. (Polish)
Keywords "active volume estimation"@en, "variable flow"@en, "sewage treatment plant"@en, "zmienne przepływy"@pl, "estymacja objętości czynnej"@pl, "oczyszczalnia ścieków"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: dziedzina nauk chemicznych / ochrona środowiska (2011)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: RB-1996-41
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1996
From page: 1
To page: 22
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 12-01-2023
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Lucyna Bogdan, Zbigniew Tadeusz Nahorski, Jan Studziński. Estymacja objętości czynnych zbiorników przy zmiennych przepływach (RB-1996-41). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Problemy modelowania oczyszczalni ścieków * 13. Optymalizacja systemu zaopatrzenia osiedli w wodę (RB-1997-21-13)

Jan Studziński, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

See more