REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/21403

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/21403

Resource type: thesis

Komputerowy system kierowania ruchem statków na ograniczonych akwenach

View

Resource metadata

Title Komputerowy system kierowania ruchem statków na ograniczonych akwenach
Title variant: Computer ships traffic control system on limited waters
Persons Authors: Jolanta Joszczuk-Januszewska
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Tendencje w kierunku wzrostu wielkości i prędkości statków, szczególnie tych przewożących ładunki niebezpieczne, prowadzą do rosnącej świadomości ryzyka wypadków morskich. Systemy obsługi ruchu statków (VTS, eng. Vessel Traffic Service) poprawiają bezpieczeństwo poprzez prowadzenie asysty nawigacyjnej dla statków, organizacji ruchu statków oraz wsparcia akcji poszukiwawczo-ratowniczych.
Niniejsza rozprawa formułuje problem kierowania ruchem statków na ograniczonych akwenach. Jest to problem kombinatoryczny i, jak zostało wykazane w rozprawie, należy do klasy problemów NP-trudnych. W rozprawie zaprezentowany jest autorski algorytm przybliżony do rozwiązania sformułowanego problemu oraz jego implementacja. Program analizuje bieżącą sytuację w akwenie, dlatego w praktycznych zastosowaniach musi być wykonywany cyklicznie. Program przetestowano na sześćdziesięciu losowo wygenerowanych zestawach danych. Uzyskane wyniki wskazują na poprawną pracę zaproponowanego algorytmu. Zaproponowano jego cztery warianty, w tym trzy zwiększające efektywność ruchu statków. Istnieje możliwość adaptacji algorytmu do analizy ekonomicznej pracy systemu VTS. (Polish)
Description in another language: Trends towards an increase in the number and speed of ships in defined water basins, especially those transporting hazardous goods, lead to growing conscience of potential risks of accidents. The Vessel Traffic Service (VTS) systems were introduced and they improve the safety of ships by introducing the assist in ship navigation, the organization of traffic and support of the search-and-rescue actions.
The dissertation is formulating the problem of traffic management for ships on restricted water basins. It is a combinatorial problem and as was demonstrated in the thesis it is a NP class problem. The dissertation presents the novel heuristic algorithm for solving the formulated problem and its implementation. The program analyzes only the current situation and in practical use it has to be run multiple times over time. The program was tested on sixty randomly generated data sets. Obtained results show the correct operation of the algorithm. The four variants of the algorithms were proposed, of which three of them increase the efficiency of the ships movement. There are possibilities of adapting the algorithm to the economic analysis of the VTS systems. (English)
Keywords "System komputerowy (zastosowania)"@pl, "system komputerowy"@pl, "algorytm"@pl, "problem aktywnej organizacji ruchu statków"@pl
Classification Resource type: thesis
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)
Destination group: scientists, students, entrepreneurs
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Warszawa
Creation time: 1991
Number of pages: 112
Supervisor: Florian Stanisław Piasecki
Resource language: Polish
Location: Warszawa
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Justyna Kupczak
Availability date: 16-10-2018
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie, Kolekcja e-Biblio IBS PAN

Citation

Copied

Jolanta Joszczuk-Januszewska. Komputerowy system kierowania ruchem statków na ograniczonych akwenach. [thesis] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Usługa wykrywania anomalii wykorzystująca Auto Encoder

source code, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Process management

Roman Pietroń, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu (2011)

Usługa implementująca algorytm alokacji zasobów minimalizujący wykorzystanie zasobów obliczeniowych

source code, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Usługa z algorytmami implementującymi operacje matematyczne na macierzach

source code, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Secure systems and networks

Tomasz Surmacz, book, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Usługa wykrywania anomalii wykorzystująca algorytm COF

source code, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

See more