REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/21210

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/21210

Resource type: dataset, database

Surowy wynik analizy numerycznej (LDAC_OL, rozkład pola EM w otworach) dla wartości parametrów l=0.225 i r=0.26

View

Resource metadata

Title Surowy wynik analizy numerycznej (LDAC_OL, rozkład pola EM w otworach) dla wartości parametrów l=0.225 i r=0.26
Persons Authors: Adrian Zakrzewski
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Surowy wynik analizy numerycznej struktury z liniowym defektem w postaci kanału powietrznego pod kątem rozkładu pola elektromagnetycznego w otworach. Analizowane wartości parametrów geometrycznych wynoszą l=0.225 i r=0.26 Plik HDF5, zawiera informację na temat rozkładu pola elektromagnetycznego w strukturze o zdefiniowanych w jego opisie wartościach parametrów geometrycznych. W konsekwencji jest to tablica o rozmiarze 20x208. Każdy indeks tablicy odpowiada komórce obliczeniowej struktury i jego argument stanowi wartość intensywności pola elektromagnetycznego.
W celu pełnej wizualizacji pliku należy skorzystać z udostępnionych w AZON zasobów:
1. "Skrypt do konwersji surowych wyników analiz numerycznych z punktu widzenia współczynnika przekrycia" (plik OL_mpb.sh) dostępny pod adresem http://zasobynauki.pl/entries/30238/
2. "Program do wyznaczania współczynnika przekrycia" (plik OL_many_input_files.m) dostępny pod adresem http://zasobynauki.pl/entries/30245/ wraz z zasobem
2a. "Funkcja dla programu do wyznaczania fotonicznych diagramów pasmowych zawierająca definicję metody zapisu plików graficznych" (plik file_export_func.m) dostępym pod adresem http://zasobynauki.pl/entries/30242/
W najprostszym przypadku, w celu wizualizacji pojedynczego pliku, można wykorzystać możliwości Matlaba wpisując następujące polecenia:
fnameEnergy=('C:\xxx\***.h5')
hinfoEnergy = hdf5info(fnameEnergy)
energy = hdf5read(hinfoEnergy.GroupHierarchy.Datasets(1))
imagesc(shiftdim(energy,0)); set(gca,'DataAspectRatio',[1 1 1]) (Polish)
Keywords "analiza numeryczna"@pl, "kryształ fotoniczny"@pl
Classification Resource type: dataset, database
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych (2011)
Destination group: scientists
Harmful content: No
Characteristics Creation time: 2015
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Adrian Zakrzewski
Availability date: 18-10-2018
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Science PWr

Citation

Copied

Adrian Zakrzewski. Surowy wynik analizy numerycznej (LDAC_OL, rozkład pola EM w otworach) dla wartości parametrów l=0.225 i r=0.26. [dataset, database] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Surowy wynik analizy numerycznej (LDAC_BD) dla wartości parametrów l=0.375 i r=0.32

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Surowy wynik analizy numerycznej (LDAC_BD) dla wartości parametrów l=0.725 i r=0.43

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Surowy wynik analizy numerycznej (LDAC_GI) dla wartości parametrów l=0.450 i r=0.40

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Surowy wynik analizy numerycznej (LDIDR_BD) dla wartości parametrów R=0.20 i r=0.50

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

See more