REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/14764

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/14764

Resource type: thesis

Wybrane właściwości fizyczne i ferroelastyczne przejście fazowe kryształów Li2TiGeO5

View

Resource metadata

Title Wybrane właściwości fizyczne i ferroelastyczne przejście fazowe kryształów Li2TiGeO5
Persons Authors: Adam Sieradzki
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Na podstawie wykonanych pomiarów oraz korzystając z teorii Landaua dotyczącej przejść fazowych drugiego rodzaju sporządzono zależność określającą zmiany parametru porządku w funkcji temperatury. Dokonano również opisu fenomenologicznego własności fizycznych badanego kryształu. Zaproponowano potencjał termodynamiczny uwzględniający nieliniowe zachowanie się przenikalności elektrycznej poniżej przejścia fazowego, oddziaływanie kryształu z polem elektrycznym oraz wpływ naprężeń mechanicznych na własności fizyczne kryształu. Zaproponowany model fenomenologiczny pozwala na opisanie zależności ε(T), Cp(T), ∆n(T), η(T) oraz związków pomiędzy tymi wielkościami. Wykazano związki pomiędzy wynikami różnych, niezależnych pomiarów jak badania kalorymetryczne, dylatometryczne, dielektryczne, spontaniczna dwójłomność, badania strukturalne oraz spektroskopowe i parametrem porządku, a także udowodniono wzajemne korelacje między wielkościami fizycznymi wyznaczonymi z tych pomiarów. Przeprowadzono analizę numeryczną zaproponowanego potencjału i porównano z wynikami badań eksperymentalnych. (Polish)
Comments: Praca doktorska
Keywords "teoria przemian fazowych"@pl, "kryształy ferroelastyczne"@pl, "fizyka"@pl
Classification Resource type: thesis
Scientific discipline: dziedzina nauk fizycznych / fizyka (2011)
Destination group: students, scientists, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2006
Number of pages: 98
Supervisor: Ryszard Poprawski
Resource language: Polish
Identifiers: OAI: 1316
External links
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Marta Kordas
Availability date: 26-07-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Adam Sieradzki. Wybrane właściwości fizyczne i ferroelastyczne przejście fazowe kryształów Li2TiGeO5. [thesis] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_PWr.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Fizyka I - Wektor szybkości, przyspieszenia i przyspieszenia średniego

Ewa Popko, video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk fizycznych (2011)

See more