REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/19817

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/19817

Resource type: thesis

Profilaktyka obiektów technicznych przy niepełnej informacji o uszkodzeniach

View

Resource metadata

Title Profilaktyka obiektów technicznych przy niepełnej informacji o uszkodzeniach
Title variant: Optimal maintenance of technical objects under incomplete information about failures
Persons Authors: Dariusz Gątarek
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Praca doktorska dotyczy zagadnienia opisanego w sposób następujący:
1. Istnieje nieulegający samoczynnej naprawie obiekt produkcyjny o dwu stanach niezawodnościowych: sprawności pełnej i niepełnej. Intensywność przejścia ze stanu sprawności pełnej do niepełnej jest niemalejącą funkcją czasu.
2. Informacja o stanie obiektu nie jest dana bezpośrednio, obserwujemy jedynie strumień sygnałów dany przez podwójnie stochastyczny strumień Poissona o różnych intensywnościach w zależności od stanu obiektu.
3. Miarą zdatności obiektu jest średni zysk na jednostkę czasu.
4. Decyzję o zatrzymaniu pracy obiektu i naprawie podejmujemy na podstawie obserwacji strumienia sygnałów. Koszt naprawy obiektu jest funkcją jego stanu.
Zagadnienie zostało sformułowane jako zagadnienie optymalnego sterowania niejednorodnym łańcuchem Markowa z niepełną informacją z kosztem średnim na jednostkę czasu. Optymalna strategia napraw została zidentyfikowana, przedstawiono też metody obliczeniowe. (Polish)
Description in another language: The PhD thesis deals with the following problem:
1. There exists a production object with two reliablity states: complete and incomplete efficiency. The transition intensity from the complete efficiency to the incomplete one is a nondecreasing function of time.
2. The information about the state of the object is not given directly, we observe only a stream of signals given by a double stochastic Poisson process with various hazard rates depending of the state of the object.
3. The long run average cost is the quality criterion.
4. The decision about potential repairs is taken upon the observation of the stream of signals. The cost of repair is a function of the state of the object.
The problem was formulated as the problem of optimal control of a nonhomogeneous Markov chain with incomplete information under long run average cost as quality criterion. The optimal repair policy was found, some computational methods were presented. (English)
Keywords "optymalizacja"@pl, "teoria niezawodności"@pl, "sterowanie stochastyczne"@pl, "zagadnienie z niepełną informacją"@pl, "podwójnie stochastyczny proces Poissona"@pl
Classification Resource type: thesis
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)
Destination group: scientists, students, entrepreneurs
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Warszawa
Creation time: 1983
Number of pages: 66
Supervisor: Florian Stanisław Piasecki
Resource language: Polish
Location: Warszawa
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Justyna Kupczak
Availability date: 18-10-2018
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie, Kolekcja e-Biblio IBS PAN

Citation

Copied

Dariusz Gątarek. Profilaktyka obiektów technicznych przy niepełnej informacji o uszkodzeniach. [thesis] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Sterowanie statystycznie optymalne magazynem przy sprawdzaniu zapasów na bieżąco (PD-1972-03)

Zdzisław Sadowski, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Optymalizacja czasowo-przestrzennych struktur sieci informacyjnych (PD-1971-03)

Leon Słomiński, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Ku metryce dla układów nieholonomicznych. Część 2 - Planowanie toru

Ignacy Dulęba, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Metoda sekwencyjna programowania liniowego. (PN-1980-02)

Piotr Mazurek, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

See more