REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/78596

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/78596

Resource type: article, chapter

Ryzyko stopy procentowej na tle ogólnej kategorii ryzyka inwestycyjnego (RB-1998-57)

View

Resource metadata

Title Ryzyko stopy procentowej na tle ogólnej kategorii ryzyka inwestycyjnego (RB-1998-57)
Persons Authors: Andrzej Jakubowski
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description W pracy rozważano zagadnienia dotyczące analizy ryzyka wywołanego nieoczekiwanymi zmianami rynkowych stóp procentowych oraz związana z tym problematyka immunizacji oraz optymalizacji portfeli inwestycyjnych, na przykładzie rynku obligacji oraz rynku akcji. W pracy podano oraz szczegółowo omówiono klasyfikację podstawowych rodzajów ryzyka inwestycyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu ryzyka zmienności rynkowych stóp procentowych. Wpływ ten zilustrowano na szeregu przykładach obliczeniowych. Omówiono również dokładniej definicję pojęcia zarządzania ryzykiem (risk management) oraz podano obszerną literaturę przedmiotu dotyczącą całości rozpatrywanej problematyki. (Polish)
Keywords "ryzyko inwestycyjne"@pl, "ryzyko stopy procentowej"@pl, "interest rate risk"@en, "investment risk"@en
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: RB-1998-57
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1998
From page: 1
To page: 59
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 02-12-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Andrzej Jakubowski. Ryzyko stopy procentowej na tle ogólnej kategorii ryzyka inwestycyjnego (RB-1998-57). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Modelowanie struktury czasowej stóp procentowych (RB-1996-89)

Andrzej Jakubowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Analiza czynnikowa i modelowanie struktury czasowej stóp procentowych oraz inflacji z długim horyzontem (RB-1996-48)

Hanna Bury, Roman Kulikowski, Andrzej Jakubowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Analiza czynnikowa struktury czasowej stóp procentowych oraz inflacji w Polsce (RB-1995-38)

Hanna Bury, Roman Kulikowski, Andrzej Jakubowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

See more