REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/22966

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/22966

Resource type: book

Rozwój regionalny na obszarach chronionych

View

Resource metadata

Title Rozwój regionalny na obszarach chronionych
Persons Authors: Alina Kulczyk-Dynowska
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Rozwój regionalny to proces będący przedmiotem nieustannych badań. Bogactwo teorii wyjaśniających ww. zjawiska, ich ewolucja, a także zmiany w zakresie postrzegania kluczowych czynników rozwoju wskazują na złożoność omawianych zagadnień. Stałym i niezmiennym jest jedynie to, iż omawiane procesy zachodzą w przestrzeni – przy czym zmienia się sposób jej postrzegania. Aktualnie uważa się, że przestrzenią – w związku z jej ograniczonością – należy nie tylko gospodarować, ale i chronić ją przed nadmierną antropopresją. Celem głównym niniejszej pracy jest ukazanie rozwoju regionalnego w kontekście obszarowych form ochrony przyrody.
Część I poświęcona jest zagadnieniom rozwoju regionalnego. Zaprezentowane zostały wybrane definicje pojęcia region, kryteria delimitacji regionów, a także funkcje jakie pełnią regiony. Następnie dokonano przeglądu wybranych koncepcji rozwoju regionalnego – ze szczególnym uwzględnieniem wpływu zjawiska globalizacji oraz koncepcji ekorozwoju.
W dalszej części niniejszej pracy opisano czynniki rozwoju regionalnego oraz sposób pomiaru i identyfikacji procesu rozwoju. Wyspecyfikowano charakterystyczne wyróżniki poszczególnych wymiarów rozwoju, tj. wymiaru społeczno-kulturowego, wymiaru środowiska naturalnego, wymiaru infratechnicznego, wymiaru gospodarczego oraz wymiaru przestrzennego, wskazując jednocześnie na problematyczność pomiaru wywołaną jakościowym charakterem niektórych cech. Następnie analizie poddano zjawisko konkurencyjności regionów – przedstawiono przegląd definicji konkurencyjności, tzw. piramidę konkurencyjności oraz rolę wiedzy w budowaniu konkurencyjności regionu. Część I niniejszej publikacji kończy problematyka przestrzeni i konfliktów przestrzennych.
Część II prezentuje charakterystykę roli zasobów naturalnych w rozwoju regionu. Autorka zwraca uwagę, że połączenie wskazań wynikających z realizacji celów ekonomicznych, celów ochrony środowiska oraz celów społecznych jest możliwe, ale wymaga odpowiedniej wiedzy. Wiedza na temat idei zrównoważonego rozwoju umożliwia późniejszą akceptację jej reguł. W tej części autorka prezentuje także kwestie związane z utworzeniem regionu transgranicznego opartego na zasobach naturalnych.
Część III obejmuje zagadnienia roli obszarów chronionych w rozwoju regionu. W niniejszej części dokonano wielowymiarowej charakterystyki form ochrony przyrody – ze szczególnym uwzględnieniem parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu oraz obszarów Natura 2000. Poruszono kwestię pozostałych funkcji obszarów chronionych, tj. funkcję naukową, funkcję turystyczną, funkcję dydaktyczno-edukacyjną i funkcję kulturalno-historyczną, a także konsekwencje braku edukacji ekologicznej. Autorka wskazała również na konieczność rozróżniania pojęć „ochrona przyrody” oraz „ochrona środowiska”. Następnie przedstawiono zależności występujących na styku dwóch nauk – ekonomii i ekologii. Scharakteryzowano konflikty przestrzenne związane z obszarowymi formami ochrony przyrody. Rozważania kończy próba ukazania potencjału obszarów chronionych – ich roli w stymulowaniu rozwoju regionalnego oraz tworzeniu koncepcji marketingu terytorialnego. (Polish)
Keywords "rozwój regionalny"@pl, "gospodarka regionalna"@pl, "Obszar chroniony"@pl, "rozwój zrównoważony"@pl
Classification Resource type: book
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych (2011)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Place of publication: Wrocław
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Time of publication: 2013
Number of pages: 155
Series name: Monografie
Numbering: CLXVIII
ISBN: 978-83-7717-160-8
Resource language: Polish
Identifiers: OAI: 29210
External links
License CC BY-ND-NC 4.0
Technical information Submitter: Magdalena Kozińska
Availability date: 30-11-2018
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Alina Kulczyk-Dynowska. Rozwój regionalny na obszarach chronionych. [book] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-ND-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Architektura Krajobrazu. Studia i prezentacje 1/2009

journal, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

Analiza dynamiczno-przestrzennych zjawisk gospodarczych w regionie.Komputerowe wspomaganie planowania rozwoju regionów (RB-2000-67-03)

Joanna Malicka-Wąsowska, Jerzy Hołubiec, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

See more